Nawigacja

na świecie

AZERBEJDŻAN - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi

Powstały w 2004 roku Departament Antykorupcyjny (DA) w Biurze Prokuratora Generalnego Republiki Azerbejdżanu (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi) jest krajowym organem z legitymacją do wykrywania i prowadzenia śledztw w sprawach o korupcję. Dzięki umiejscowieniu w Biurze Prokuratora, Departament cieszy się podobnymi uprawnieniami śledczymi, przy jednoczesnym otrzymaniu niezależności, w tym wszczynania dochodzeń z własnej inicjatywy i wnoszenia spraw przed sądem.

W ogólnym zarysie zakres działania jednostki określa artykuł 36 Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, której Azerbejdżan jest stroną. Z kolei Krajowy Program Antykorupcyjny określił AD jako organ koordynujący i doradczy  w stosunku do innych agencji ochrony prawa.

Na czele Departamentu stoi dyrektor. Na strukturę DA składają się trzy komórki: dochodzeń, analiz i bezpieczeństwa. Jednostka współpracuje ściśle z innymi organami odpowiedzialnymi za wprowadzanie programów antykorupcyjnych. Ze swojej działalności jest odpowiedzialna tylko przed Prokuratorem Generalnym.

Szef Departamentu jest mianowany przez Prokuratora Generalnego za zgodą Prezydenta Republiki, to jednak nie ma wpływu na niezależność DA przy prowadzeniu śledztw.

Departament jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, wnoszenie aktu oskarżenia, jak również odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwa. Po zakończeniu śledztwa, w razie ujawnienia luk prawnych, oficerowie AD mają upoważnienie do sporządzenia stosowanych rekomendacji lub instrukcji proceduralnych, które mogą zapobiec przestępstwu lub wyeliminować warunki do jego popełnienia.

Działalność analityczna DA prowadzona jest przez Wydział Analizy, który obserwuje trend rozwoju korupcji oraz podejmuje aktywność edukacyjną oraz informacyjną.

Dekret Prezydenta o „Środkach Poprawy Działalności Departamentu Antykorupcyjnego Biura Prokuratora Generalnego Republiki Azerbejdżanu” z 11 marca 2011 roku znacząco rozszerza uprawnienia Departamentu, a także zwiększa obsadę kadrową z 400 do 100 prokuratorów. Zmiany dotychczas obowiązującego prawa zmierzają do pozbawienia innych organów ochrony  prawa kompetencji dościgania przestępstw korupcyjnych, z wyjątkiem tych, którym towarzyszą „nadzwyczajne okoliczności”.

Siedziba Departamentu mieści się w Baku.

Źródła:
http://www.commission-anticorruption.gov.az/view.php?lang=en&menu=3&id=251
http://www.twinningproject.info/
http://www.rai-see.org/news/world/1193-azerbaijan-anti-corruption-department-gets-right-of-operational-and-investigative-activities.html
http://www.oecd.org/dataoecd/32/9/46832015.pdf


 

 
 

 

do góry