Nawigacja

na świecie

AUSTRIA - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung

W dniu 1 stycznia 2010 r. w Austrii weszła w życie ustawa o ustanowieniu i organizacji Federalnego Biura ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji (Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung). Na jej mocy dotychczas funkcjonujące, zajmujące się zwalczaniem korupcji, Biuro Spraw Wewnętrznych przekształcono w Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK), czyli Biuro ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji.

Poprzez powołanie do życia instytucji do walki z korupcją Austria wypełniła obowiązki wynikające z przystąpienia do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, wzywającej w art. 6 oraz art. 36 państwa członkowskie do ustanowienia instytucji odpowiedzialnych za zapobieganie korupcji oraz jej ściganie.

Kontynuując tradycję swojego poprzednika, BAK jest instytucją funkcjonującą w ramach austriackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jednak jako niezależna struktura. Zgodnie z przyjętą filozofią, która przyświeca funkcjonowaniu Biura, korupcja jest złożonym problemem, dlatego wymaga całościowego podejścia, obejmującego prewencję, edukację, ściganie i współpracę na arenie krajowej i międzynarodowej. W związku z tym jurysdykcji Biura podlegają następujące kwestie:

 • zapobieganie i zwalczanie korupcji,
 • ścisła współpraca z prokuraturą krajową ds. zwalczania korupcji,
 • współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem korupcji.

Zgodnie z austriackim kodeksem karnym przekłada się to na zapobieganie i ściganie takich przestępstw, jak:

 • nadużycie stanowiska;
 • sprzedajność;
 • nakłanianie do sprzedajności;
 • przyjęcie nienależnej korzyści;
 • oferowanie nienależnej korzyści;
 • łapownictwo;
 • nakłanianie do łapownictwa lub przyjęcia nienależnej korzyści;
 • zakazana interwencja;
 • nadużycie zaufania w związku z zajmowanym stanowiskiem;
 • przyjmowanie nienależnych prezentów;
 • zawieranie porozumień ograniczających konkurencję w zamówieniach publicznych oraz oszustwa o znacznych rozmiarach i oszustwa zawodowe;
 • pranie pieniędzy;
 • inne czyny karalne, jeśli pozostają w związku z wyżej wymienionymi przestępstwami i ściganie ich nakaże Biuru sąd lub prokuratura;
 • inne czyny karalne, jeśli dopuszczają się ich funkcjonariusze publiczni i ściganie ich nakaże Biuru sąd lub prokuratura.

BAK aktywnie działa także na polu zapobiegania korupcji. W ramach tej działalności są organizowane wykłady i kursy oraz kampanie społeczne podnoszące świadomość w tematyce korupcyjnej. Z czasem Biuro zamierza również rozwinąć działalność analityczną, by wypracować sposoby skutecznego zapobiegania zaistnieniu korupcji.

Na strukturę organizacyjną BAK składają się 4 departamenty: administracyjno-logistyczny, prewencji i edukacji, operacyjny oraz współpracy międzynarodowej i obsługi prawnej.

Siedziba Biura znajduje się w Wiedniu.

Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung

do góry