Nawigacja

na świecie

AZERBEJDŻAN - Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası – Komisja do Zwalczania Korupcji ustanowiona została na mocy ustawy antykorupcyjnej z 2004 r. Rozpoczęła działalność 3 maja 2005 r. Ma ona status wyspecjalizowanej agencji do walki z korupcją. Składa się z 15 członków, spośród których 5 wyznacza prezydent, 5 – Zgromadzenie Narodowe Azerbejdżanu (parlament), a 5 – Trybunał Konstytucyjny. Komisja regularnie składa ze swojej działalności sprawozdanie władzom: wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, z którymi ściśle współpracuje.

Komisji wyznaczono następujące funkcje:

  • współuczestnictwo w formułowaniu krajowej strategii antykorupcyjnej i koordynowanie działalności instytucji państwowych w tej sferze oraz współdziałanie z wszelkimi instytucjami na polu walki z korupcją;
  • badanie efektywności walki z korupcją, analizowanie oraz gromadzenie danych na temat przestępstw związanych z korupcją i przedstawianie propozycji zmian odpowiednim instytucjom;
  • nadzór nad wprowadzaniem Krajowego Programu przeciwko Korupcji;
  • odbieranie i sprawdzanie deklaracji majątkowych przewidzianych w ustawie o zwalczaniu korupcji.

Przewodniczący Komisji organizuje i nadzoruje jej prace. Wybierany jest przez członków Komisji zwykłą większością głosów. Komisja działa w try-bie sesyjnym, zbiera się przynajmniej raz na trzy miesiące. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, w nagłych przypadkach posiedzenie Komisji może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym. Kworum wynosi dwie trzecie składu Komisji. Na sesjach są rozpatrywane sprawy mieszczące się w ramach przyznanych funkcji, a decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. W przypadku, gdy zdanie któregoś z członków różni się od stanowiska Komisji, ma on prawo załączyć je do wydanego postanowienia. Osoby trzecie mogą zostać zaproszone do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji. Członkowie Komisji są niezależni w swojej działalności.

Corocznie Komisja sporządza sprawozdanie ze swej działalności, które przedstawia prezydentowi, Zgromadzeniu Narodowemu Azerbejdżanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Przy Komisji działa stały sekretariat. Jego członkowie powoływani są przez przewodniczącego Komisji. Pełni on funkcje administracyjno-organizacyjne oraz prowadzi obsługę Komisji. Sekretariat ma status instytucji państwowej, a jego pracownicy są urzędnikami państwowymi.

Siedziba Komisji mieści się w Baku.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası

do góry