Nawigacja

na świecie

BURUNDI - Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques

Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques (OLUCOME) – Obserwatorium ds. Walki z Korupcją i Malwersacjami Gospodarczymi – organizację tę utworzono 27 grudnia 2002 roku rozporządzeniem ministerialnym. OLUCOME ma na celu usunięcie wszelkich form korupcji i nadużyć z życia społecznego i gospodarczego Burundi. Organizacja kierunkuje swoje działania na edukację w kierunku dobrego zarządzania majątkiem narodowym, edukuje w kierunku przejrzystości i etyki życia społeczno-politycznego oraz uczy mechanizmów zwalczania patologii.

Szczegółowe cele OLUCOME zawarte są w jej statucie. Jak wynika z głównego założenia jest to organizacja non-profit, której celem jest walka z plagą korupcji i niegospodarności.

Organizacja przyjęła sobie za cel:

 • ustalenie standardów przejrzystości i odpowiedzialności rządu, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji międzynarodowych w tym kraju,
 • wspieranie wdrażania jasnych i jednoznacznych przepisów dotyczących konfliktu interesów,
 • promowanie ustanowienia solidnych i terminowych praktyk rachunkowości zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i audytu,
 • rozpowszechnianie procedur kontroli zamówień publicznych,
 • ustanowienie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • zachęcanie do składania pozwów przeciw nieuczciwym decyzjom administracyjnym,
 • walka z bezkarnością sprawców korupcji,
 • opracowanie i wykonanie metod informowania społeczeństwa o zawieranych kosztownych umowach przed ich wykonaniem,
 • podwyższenie stopy życiowej społeczeństwa, szczególnie jego najuboższej części.

 

Opisywana organizacja w osiąganiu statutowych celów współpracuje z wieloma innymi organizacjami walczącymi z korupcją na kontynencie afrykańskim. To w ramach współpracy z innymi organizacjami realizowana jest większość projektów OLUCOME, np.:

 • „Świadomość” – profilaktyka walki z korupcją,
 • „Strategiczne ramy zwalczania korupcji i nadużyć gospodarczych”,
 • „Wkład gospodarki lokalnej w walkę z korupcją”.

Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques
 

do góry