Nawigacja

na świecie

BRUNEI - Biro Mencegah Rasuah

Biro Mencegah Rasuah(BMR) – Biuro Antykorupcyjne powstało 1 lutego 1982 r. na mocy ustawy o zapobieganiu korupcji jako organ egzekwujący postanowienia tej ustawy. Biuro jest całkowicie niezależne, a poprzez swego dyrektora podlega bezpośrednio sułtanowi Brunei jako szefowi rządu.

Podstawową misją Biura jest wzmacnianie uczciwości administracji publicznej poprzez zwalczanie korupcji oraz doprowadzenie winnych temu przestępstwu przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Aby wywiązać się z powierzonego zadania BMR skupia się na działaniach w dwóch głównych sferach:

  • podejmowaniu przedsięwzięć prewencyjnych;
  • prowadzeniu dochodzeń – po otrzymaniu informacji o zaistnieniu korupcji bądź w przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcji.

Ustawa wyposażyła Biuro w wiele szczególnych uprawnień, by jak najskuteczniej mogło prowadzić dochodzenia w sprawach o korupcję. Dane jest mu też uprawnienie do dochodzenia w sprawach konkretnych przestępstw przewidzianych kodeksem karnym i innymi kodeksami, jeśli wyjdą one na jaw w trakcie postępowania antykorupcyjnego prowadzonego przez BMR.

Struktura BMR odpowiada stawianym przed nim zadaniom. W Biurze wyodrębnione są dwa wydziały, z których jeden zajmuje się przeprowadzaniem dochodzeń oraz prowadzeniem działań wywiadowczo-badawczych, a drugi skupia się na inicjatywach edukacyjno-prewencyjnych we współpracy ze społeczeństwem. Ponadto istnieją samodzielne jednostki: prawna, ds. współpracy międzynarodowej, administracyjna oraz informatyczna.

Biro Mencegah Rasuah

do góry