Nawigacja

na świecie

IRAK - Komisja ds. Rzetelności

Komisja ds. Rzetelności (ang. Commission on Integrity‎), wcześniej funkcjonująca pod nazwą Komisji ds. Rzetelności Publicznej, jest iracką instytucją, której zadaniem jest umacnianie rządów prawa oraz zapobieganie i zwalczanie korupcji na wszystkich szczeblach administracji. Utworzona została w styczniu 2004 roku na mocy dekretu przyjętego przez ówczesne władze tymczasowe Iraku. W następnym roku znalazła umocowanie w nowoprzyjętej konstytucji.

Przyczyną powołania do życia tej instytucji była chęć pozyskania zaufania obywateli dla nowych władz oraz stworzenie klimatu dla nowych inwestycji i pomocy międzynarodowej, walki z przestępczością zorganizowaną, co wydatnie utrudnia korupcja.

Zgodnie z konstytucją, Komisja ds. Rzetelności jest niezależną instytucją podległą bezpośrednio parlamentowi. Działalność antykorupcyjną sprawuje w dwojaki sposób:

  • na płaszczyźnie prawnej, na którą składa się aktywność dochodzeniowo-śledcza; proponowanie rozwiązań prawnych mających służyć zapobieganiu korupcji oraz wzmacnianiu przejrzystości i rzetelności; analiza oświadczeń majątkowych składanych przez zobowiązanych do tego urzędników; jak również opracowywanie kodeksów postępowania dla instytucji publicznych.
  • na płaszczyźnie edukacyjno-informacyjnej poprzez opracowywanie programów zajęć edukacyjnych, przygotowywanie opracowań, przeprowadzanie szkoleń i kursów oraz organizowanie konferencji, kampanie społeczne.
     

Ponadto Komisja pełni funkcje koordynacyjne wobec działalności 2 innych instytucji zaangażowanych w realizację polityki antykorupcyjnej w kraju: Najwyższej Izby Audytu oraz Inspektorów Generalnych działających przy wszystkich ministerstwach.

Instytucja podejmuje działania na podstawie doniesień od obywateli, spraw przekazanych jej przez Inspektorów Generalnych, bądź dzięki własnym ustaleniom.

Na czele Komisji stoi jej Komisarz, nominowany za zgodą parlamentu przez premiera na 5-letnią kadencję z możliwością jednej reelekcji. Przed upływem kadencji nie może zostać odwołany bez zgody parlamentu wyrażonej większością głosów. Strukturę organizacyjną Komisji tworzy 6 departamentów:

  • dochodzeniowo-śledczy, który odpowiada za prowadzenie dochodzeń oraz analizę przyjętych zgłoszeń,
  • prawny, który oprócz bieżącej obsługi prawnej odpowiedzialny jest za przygotowywanie opinii Komisji na temat projektowanych aktów prawnych oraz opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych,
  • prewencji, który odpowiada za analizę złożonych oświadczeń majątkowych oraz opracowanie kodeksów postępowania dla instytucji publicznych,
  • edukacji, który promuje wśród kadry urzędniczej, jak również w społeczeństwie postawy uczciwości i braku akceptacji dla zachowań korupcyjnych,
  • ds. organizacji pozarządowych, który poprzez ścisłą współpracę z tego typu podmiotami, zaangażowany jest w promocję pożądanych postaw społecznych oraz budowę społecznego poparcia dla działalności Komisji,
  • administracyjny, który jest departamentem pomocniczym Komisji, odpowiedzialnym za sprawy finansowo-kadrowe.

Komisja ds. Rzetelności

do góry