Nawigacja

na świecie

JAMAJKA - Commission for the Prevention of Corruption

Commission for the Prevention of Corruption (Komisja ds. Zapobiegania Korupcji) została powołana do życia w strukturach jamajskiego Ministerstwa Sprawiedliwości na mocy ustawy o zapobieganiu korupcji, która weszła w życie w styczniu 2003 roku.

 

W skład Komisji wchodzi Główny Księgowy (odpowiednik jamajskiego szefa NIK) oraz 4 innych członków wyznaczanych na to stanowisko przez Gubernatora Generalnego (reprezentującego głowę państwa, którą jest brytyjski monarcha) po konsultacjach z premierem oraz przywódcą opozycji w parlamencie. Kadencja nominowanych członków trwa 7 lat z możliwością jednej reelekcji. Ponadto Komisja zatrudnia personel w takim wymiarze, który uzna za niezbędny do prawidłowego wykonywania ustawy. Za zgodą Gubernatora Generalnego funkcjonariusze oraz urzędnicy państwowi mogą zostać oddelegowani do pracy w Komisji.

Komisja obraduje na posiedzeniach. Jej przewodniczący wyznaczany jest przez Gubernatora Generalnego. Kworum dla posiedzenia wynosi 3 osoby, decyzje zaś podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga glos przewodniczącego. Z tytułu pracy w Komisji jej członkom przysługuje immunitet.

Do statutowych funkcji Komisji należy:

  • odbieranie deklaracji majątkowych składanych na podstawie wspomnianej ustawy przez urzędników państwowych,
  • analiza tychże deklaracji oraz wzywanie urzędników do złożenia dodatkowych wyjaśnień, jeśli zachodzi taka potrzeba,
  • niezależne podejmowanie takich kroków w kwestii deklaracji, które uzna za stosowne,
  • odbieranie i badanie doniesień o popełnieniu czynów korupcyjnych,
  • jeśli uzna, że są ku temu uzasadnione przesłanki, z własnej inicjatywy wszczynanie dochodzenia w sprawie popełnienia czynów korupcyjnych.


Po zakończeniu swojego postępowania sprawdzającego Komisja sporządza raport, który następnie przekazuje władzom odpowiedniej jednostki organizacyjnej oraz Prokuratorowi Generalnemu. Na jego podstawie podejmowane są adekwatne kroki dyscyplinarne lub karne.

Po konsultacjach z Komisją minister sprawiedliwości może wydać zarządzenia dotyczące spraw leżących w jego gestii, a mające na celu realizację przepisów ustawy.

Każdorazowo na koniec roku obrachunkowego oraz na żądanie ministra Komisja składa raport ze swojej działalności, którego kopie przekazuje obu izbom parlamentu.

Siedzibą Komisji jest Kingston, stolica Jamajki.

Commission for the Prevention of Corruption

do góry