Nawigacja

na świecie

KAMBODŻA - Rada i Wydział Antykorupcyjny

W Kambodży walką z korupcją zajmują się dwie instytucje: Krajowa Rada Antykorupcyjna i Wydział Antykorupcyjny.

Rada została powołana w celu przygotowania wytycznych i rekomendacji do zwalczania korupcji. W jej skład wchodzi 11 członków powoływanych na mocy dekretu królewskiego na pięcioletnią kadencję. Przewodniczący, będący w randze wiceministra, i jego zastępca są wybierani przez członków Rady. Stanowiska przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady nie mogą być obsadzone przez przewodniczącego Wydziału Antykorupcyjnego.

Do zadań Krajowej Rady Antykorupcyjnej należy:

 • opracowanie strategii i programów antykorupcyjnych;
 • świadczenie usług doradczych i sporządzanie wytycznych dla Wydziału Antykorupcyjnego;
 • nadzorowanie pracy Wydziału Antykorupcyjnego;
 • składanie Premierowi raportów z działalności Wydziału Antykorupcyjnego.

Wydział Antykorupcyjny został powołany, aby sprawować swoje funkcje niezależnie od Krajowej Rady Antykorupcyjnej, która jest organem nadrzędnym. Przewodniczący Wydziału i jego zastępca są powoływani na mocy dekretu królewskiego na wniosek premiera. Budżet Wydziału wydzielany jest z budżetu Rady Ministrów. Do zadań Wydziału należy:

 • wprowadzanie przepisów związanych z korupcją;
 • opracowanie programu działania w zgodzie ze strategią przygotowaną przez Krajową Radę Antykorupcyjną;
 • prowadzenie działań związanych z prewencją korupcji;
 • monitorowanie prowadzenia dochodzeń, kontroli i proponowanie rozwiązań związanych z praktykami korupcyjnymi wśród urzędników, w ministerstwach, w sektorze prywatnym i publicznym;
 • rozpatrywanie doniesień i wszczynanie na tej podstawie dochodzeń;
 • analiza dokumentów;
 • ochrona whistleblowerów;
 • kontrola oświadczeń majątkowych;
 • edukowanie i angażowanie społeczeństwa w antykorupcyjną działalność prewencyjną;
 • przedkładanie propozycji budżetu Krajowej Rady Antykorupcyjnej;
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie zwalczania korupcji granicznej;
 • raportowanie każdej działalności Wydziału Krajowej Radzie Antykorupcyjnej.

Podczas wykonywania swoich obowiązków, w zakresie monitorowania, Wydział może:

 • kontrolować przepływ środków na rachunkach bankowych;
 • za zgodą sądu stosować podsłuchy oraz używać innych technik operacyjnych;
 • wnosić o zamrożenie środków zgromadzonych przez osoby, które dopuściły się przestępstwa korupcyjnego.

Przewodniczący Wydziału może wnieść do odnośnego organu prośbę o pozbawienie funkcji osoby, jeśli istnieją wobec niej wystarczające przesłanki, iż jest sprawcą przestępstwa korupcyjnego. Siedziba Wydziału znajduje się w stolicy Kambodży - Phnom Penh.

Źródła:

http://www.globalwitness.org/library/new-cambodian-anti-corruption-plan-will-not-stop-high-level-offenders

projekt ustawy antykorupcyjnej, przedłożony Zgromadzeniu Narodowemu 24 lutego 2011 roku, zatwierdzony 11 marca 2011

do góry