Nawigacja

na świecie

KAJMANY - Anti-Corruption Commission

Kajmany są Brytyjskim Terytorium Zamorskim i władzę na tym obszarze sprawuje gubernator. Zgodnie z Ustawą Antykorupcyjną, wybiera on Komisarzy Komisji Antykorupcyjnej (Anti-Corruption Commission).

Komisja została powołana 1 stycznia 2010 roku na mocy kajmańskiej Ustawy Antykorupcyjnej. Celem Komisji jest:

 1. Otrzymywanie, ocena i prowadzenie dochodzeń w sprawie każdego zgłoszonego przypadku korupcji, również jej usiłowania i zmowy w celu popełnienia tego przestępstwa.
 2. Otrzymywanie i, w ramach przewidzianych prawem, żądanie, analiza i przekazywanie informacji o korupcji, w tym o podejrzeniach jej wystąpienia.
 3. Współpraca i pomoc właściwym organom zagranicznym w prowadzeniu śledztw ws. o korupcję.


Zgodnie z prawem Komisja Antykorupcyjna ma prawo, po otrzymaniu zgody sądu (Grand Court) do żądania zamrożenia rachunków bankowych osoby lub zatrzymania rzeczy do 21 dni w przypadku zaistnienia usprawiedliwionych podejrzeń, że osoba ta może być uwikłana w działania korupcyjne.

Członkowie Komisji mogą żądać od banków i innych podmiotów wydania informacji pomocnych w śledztwie.

Gubernator:

 1. wydaje wskazówki dot. polityki Komisji w zakresie, jaki jest uzasadniony interesem społecznym,
 2. sprawuje ogólny nadzór nad polityką antykorupcyjną rządu,
 3. nadzoruje i kontroluje pracę Komisji,
 4. mianuje funkcjonariuszy i pracowników,
 5. określa warunki pracy i wynagrodzenia,
 6. oddelegowuje urzędników publicznych lub wyższych stopniem oficerów policji do pracy w Komisji,
 7. dokonuje oceny rocznego raportu z pracy Komisji,
 8. działa na rzecz lepszej współpracy organów ścigania, a zwłaszcza współpracy między Komisją a Urzędem Skarbowym, Urzędem Informacji Finansowej oraz Policją,
 9. kontroluje współpracę organów zwalczających korupcję z odnośnymi urzędami zagranicznymi.


Komisja pełni następujące funkcje:

 1. Przyjmuje doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcji i prowadzi dochodzenia z tym związane,
 2. Otrzymuje, żąda, analizuje i ujawnia informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcji,
 3. Wykrywa i prowadzi dochodzenia ws. o korupcję (także usiłowanie i zmowa w celu jej popełnienia),
 4. Doradza Gubernatorowi ws. ustawodawstwa związanego z prawem antykorupcyjnym.

Dodatkowo Komisja wydaje wskazówki dotyczące zapobiegania popełnianiu przestępstwa przekupstwa zagranicznego urzędnika państwowego.

Komisja nie ma uprawnień prokuratorskich. Jeśli w toku swoich działań dojdzie do wniosku, że popełniono przestępstwo, zwraca się z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o podjęcie odpowiednich kroków. Na każde postępowanie w przypadku spraw korupcyjnych musi zostać wyrażona zgoda prokuratora, jednak istnieje możliwość, by osoba została aresztowana, oskarżona lub zwolniona za kaucją zanim takie zezwolenie zostanie wydane.

Anti-Corruption Commission


 

do góry