Nawigacja

na świecie

KAMERUN - Commission Nationale Anti-Corruption

Commission Nationale Anti-Corruption, w skrócie CONAC, czyli Krajowa Komisja Antykorupcyjna, jest funkcjonującą w Kamerunie instytucją dedykowaną walce z korupcją. Powołana została do życia prezydenckim dekretem z marca 2006 roku, by, zgodnie z jego zapisami, od maja 2007 roku zastąpić dotychczas funkcjonujące Krajowe Obserwatorium Korupcji.

 

Komisja podlega bezpośrednio prezydentowi Kamerunu. Jest niezależną instytucją centralnej administracji państwowej, która posiada swoje przedstawicielstwa przy niemal wszystkich ministerstwach. Odpowiedzialna jest za koordynację i nadzór nad ogólną polityką antykorupcyjną na krajowym szczeblu. Posiada uprawnienie do inicjowania dochodzeń w przypadku uzasadnionych podejrzeń zaistnienia korupcji. Ponadto może gromadzić i analizować doniesienia o praktykach korupcyjnych.

Ustalenia dokonane na bazie analizy oraz zainicjowanego postępowania dochodzeniowego mogą stać się podstawą wszczęcia wobec winnych kroków dyscyplinarnych, bądź prawnokarnych. Sama Komisja jednak nie jest uprawniona do wnoszenia spraw do sądu. Nie wyposażono jej także w prawo do zajmowania i konfiskaty mienia pozyskanego w wyniku korupcji.

W skład kierownictwa Komisji wchodzi przewodniczący oraz 10 innych osób, które stanowią Komitet Koordynacyjny nadzorujący całość prac CONAC. Cała 11-tka powoływana jest na swoje stanowisko przez prezydenta na 3-letnią kadencję, z możliwością jednokrotnej reelekcji. Członkowie Komitetu legitymować muszą się odpowiednią postawą moralną oraz doświadczeniem, w skład Komitetu wchodzą zaś jako przedstawiciele różnych grup społecznych i środowisk, stanowiąc niejako odzwierciedlenie całego spektrum społeczeństwa Kamerunu.

Komitetowi podlega Stały Sekretariat, który prowadzi bieżącą aktywność CONAC i nadzoruje aktywność 3 departamentów funkcyjnych Komisji.

Siedziba Komisji mieści się w stolicy kraju, Jaunde.

CONAC

do góry