Nawigacja

na świecie

GABON - Commission Nationale de Lutte Contre l'Enrichissement Illicie

Commission Nationale de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite (CNLCEI) – Krajowa Komisja do Walki z Nielegalnym Wzbogaceniemzostała utworzona 7 maja 2003 r. na mocy ustawy. W celu realizacji zadań Komisji nadano uprawnienia szczególne niezależnegoorganu administracji rządowej. Komisja jest uprawniona do:

  • prowadzenia dochodzeń, przedstawiania wniosków i zaleceń;
  • wydawania nakazów;
  • podejmowania indywidualnych decyzji;
  • regulowania, badania i kontroli;
  • nakładania sankcji.

Niezależne organy administracyjne wyposażone są w autonomię (środki trwałe, budżet, administracja) niezbędną do realizacji określonych zadań. Status niezależnych organów administracji przyznawany jest rzadko i odzwierciedla wolę ustawodawcy do nadania realnych uprawnień w walce z nielegalnym wzbogaceniem.

W skład Komisji wchodzi dziesięciu członków powoływanych przez prezydenta spośród osób cieszących się publicznym zaufaniem. Członkowie są powoływani na pięcioletnią kadencję bez możliwości ponownego wyboru. Podzieleni są oni na dwa kolegia:

  • pierwsze kolegium składa się z czterech sędziów, z których wybierany jest przewodniczący Komisji;
  • drugie kolegium składa się z sześciu członków (osoby, które zajmowały wysokie stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym).

Przewodniczący wspierany jest przez dwóch wiceprzewodniczących wybieranych solidarnie z każdego kolegium. W razie potrzeby przewodniczący może powołać odpowiedniego eksperta.

Misją Komisji jest ustalenie wszelkich okoliczności powstania nielegalnego majątku oraz ukaranie jego właściciela, a także doradzanie rządowi w zakresie odpowiednich rozwiązań systemowych.

Komisja przywiązuje dużą wagę do działań zapobiegawczych. Prowadzi edukację oraz działania uświadamiające dotyczące nielegalnego wzbogacenia się. Działania te mają na celu m.in. kształtowanie postaw urzędników poprzez zwiększanie ogólnego poziomu wiedzy na temat nielegalnie gromadzonego majątku. Komisja gromadzi i weryfikuje oświadczenia majątkowe urzędników państwowych. Dokonuje okresowej oceny efektywności strategii, prowadzi seminaria i konferencje. Jednym z głównych założeń Komisji jest podnoszenie świadomości jako niezbędnego elementu walki z korupcją.

Ważnym aspektem aktywności Komisji są działania represywne. Zadanie prowadzenia śledztw ma znaczenie fundamentalne. Komisja dąży do ustalenia wszelkich okoliczności sprawy, a w efekcie do ukarania winnych przez specjalny trybunał karny. Po ustaleniu okoliczności przestępstwa przesyła zgromadzone materiały do prokuratora, który prowadzi śledztwo. Działania Komisji w tej domenie są całkowicie jawne. We wszystkich przypadkach Komisja może być stroną w postępowaniu, śledzić sprawę do jej finału.

Ostatnim istotnym aspektem działalności Komisji jest działalność konsultacyjna. Niektóre podmioty muszą obowiązkowo korzystać z doradztwa Komisji, inne mają co do tego wolny wybór. CNLCEI jest zobowiązana do wydawania opinii w sprawie proponowanych przepisów dotyczących walki z korupcją, konfliktu interesów, wynagrodzenia pracowników, metod pobierania podatków, zamówień publicznych i zasad etycznych w życiu publicznym.

Siedziba Komisji mieści się w Liberville.

Commission Nationale de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite

do góry