Nawigacja

na świecie

FRANCJA - Service Central de Prevention de la Corruption

Service Central de Prevention de la Corruption (SCPC) – Centralny Urząd ds. Zapobiegania Korupcji został powołany na mocy ustawy 93–122 z 29 stycznia 1993 r. o Zapobieganiu Korupcji i Przejrzystości w Działalności Gospodarczej i Procedurach Administracyjnych oraz dekretu 93–232 z 22 lutego 1993 r. SCPC jest usytuowany przy Ministerstwie Sprawiedliwości, ale utrzymuje względną autonomię organizacyjną.

SCPC zajmuje się gromadzeniem informacji niezbędnych do wykrywania i przeciwdziałania korupcji. Do jego zakresu działań należy:

 • profesjonalne doradztwo,
 • gromadzenie informacji,
 • wydawanie rekomendacji,
 • inne zadania.

W ramach doradztwa – ograniczona lista instytucji obejmuje: władze sądownicze, ministrów i prefektów, sądy administracyjne, pochodzących z wyborów funkcjonariuszy sprawujących władzę wykonawczą, instytucje kontrolne, komisje administracyjne oraz biegłych rewidentów. Z kolei celem gromadzenia danych przez SCPC jest dokonywanie analizy systemu, nie zaś poszczególnych przypadków. Rekomendacje sporządzane są zwykle w formie raportów rocznych, kierowanych do premiera i ministra sprawiedliwości. Inne obowiązki SCPC obejmują m.in.:

 • szkolenia, np. dla Krajowej Rady Sędziów, Krajowej Szkoły Administracji, uniwersytetów, Akademii Policyjnej, szkół żandarmerii i celników, departamentu ds. ochrony konkurencji i konsumenta przy Ministerstwie Finansów, administracji, firm prywatnych;
 • działalność międzynarodową – przyjmowanie zagranicznych delegacji, negocjowanie i informowanie o międzynarodowych konwencjach ONZ, OECD, Rady Europy, Unii Europejskiej, konferencje i seminaria;
 • partnerską współpracę – (podpisywanie konwencji z instytucjami publicznymi, prywatnymi i stowarzyszeniami), celem jest wymiana informacji, opracowywanie kodeksów etycznych, kodeksów postępowania, współpraca dotycząca organizowania szkoleń i konferencji;
 • ekspertyzy (eksperci ds. walki z korupcją i jej zapobiegania) – sporządzanie analiz ryzyka i map ryzyka, wykrywanie przestępstw i korupcji np. w obszarze zamówień publicznych, organizowanie walki z korupcją, wzmocnienie kontroli, środki prewencyjne.

SCPC stanowi niezależne ciało administracyjne. Jego kadra rekrutuje się z pracowników reprezentujących różne działy administracji i specjalizujących się w przeciwdziałaniu przekupstwu w poszczególnych obszarach (np. w sprawach wewnętrznych, dotyczących trybunałów administracyjnych, policji śledczej, podatków oraz gospodarki finansami publicznymi), przy czym liczba doradców jest ograniczona i wynosi 15 osób. Pracownicy są mianowani na okres czterech lat, z możliwością ponownego mianowania. Urząd ma do swojej dyspozycji służbę cywilną, a jego budżet wynosi 390 000 € (bez pensji).

Na mocy Decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 20 stycznia 1993 r. w zakresie środków prawnych SCPC:

 • nie ma uprawnień śledczych,
 • nie ma uprawnień do składania formalnego zawiadomienia o przestępstwie,
 • nie ma konieczności przesyłania do niego informacji o przypadkach korupcji zaistniałych w innych instytucjach publicznych.

Siedziba Urzędu znajduje się w Paryżu.

Service Central de Prevention de la Corruption

do góry