Nawigacja

na świecie

SERBIA - Agencija za borbu protiv korupcije

W listopadzie 2008 r. serbski parlament uchwalił ustawę o Agencji Antykorupcyjnej, określając tym samym ramy prawne i nadając kompetencje krajowej instytucji do walki z korupcją. Ustawa, poza ustanowieniem Agencji (Agencija za borbu protiv korupcje), reguluje kwestie konfliktu interesów, oświadczeń majątkowych oraz projektowania strategii antykorupcyjnych i przyznaje instytucji uprawnienia w tych obszarach. Instytucja rozpoczęła działalność 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 3 ustawy określa Agencję jako autonomiczną i niezależną instytucję rządową, posiadającą podmiotowość prawną. Agencja dysponuje oddzielnym budżetem.

Instytucji przyznano następujące kompetencje:

 • całościowy nadzór nad implementacją Krajowej Strategii Zwalczania Korupcji, jak i nad realizacją poszczególnych jej elementów oraz wydawanie rekomendacji dotyczących jej realizacji;
 • wszczynanie postępowań w przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy;
 • ustalanie reguł dotyczących konfliktu interesów;
 • monitorowanie przestrzegania zasad dotyczących finansowania partii politycznych;
 • wydawanie opinii i rekomendacji dotyczących realizacji przepisów zawartych w ustawie oraz świadczenie usług eksperckich z dziedziny zwalczania korupcji;
 • formułowanie propozycji zmian w ustawodawstwie antykorupcyjnym;
 • koordynowanie działalności antykorupcyjnej instytucji rządowych oraz współpraca z nimi przy opracowywaniu wewnętrznych regulaminów antykorupcyjnych;
 • prowadzenie rejestru funkcjonariuszy publicznych oraz ich oświadczeń majątkowych;
 • formułowanie i realizacja programów edukacji antykorupcyjnej;
 • przyjmowanie i analiza doniesień od osób fizycznych i prawnych;
 • organizowanie wykładów, opracowywanie raportów i studiów z zakresu przestępczości korupcyjnej;
 • współpraca z zagranicznymi podmiotami w walce z korupcją – w porozumieniu z odpowiednimi organami.

Organami statutowymi Agencji są Rada oraz Dyrektor. Rada wybiera i dymisjonuje Dyrektora. Ponadto jest organem odwoławczym od jego decyzji administracyjnych, przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności instytucji, które następnie przekazuje parlamentowi; stanowi organ nadzorujący pełnienie funkcji Dyrektora, jak również przedkłada projekt budżetu Agencji odpowiedniej instytucji.

Rada składa się z 9 członków zatwierdzanych przez parlament. Kandydatów do tej funkcji zgłaszają: parlamentarna komisja administracji, prezydent, rząd, Najwyższy Sąd Kasacyjny, miejscowy odpowiednik NIK, wspólnie Rzecznik Praw Obywatelskich oraz komisarz odpowiedzialny za swobodę dostępu do informacji publicznej, Rada Społeczno-Gospodarcza, Naczelna Rada Adwokacka i organizacje zrzeszające serbskich dziennikarzy. Osoby zatwierdzone sprawują swoją funkcję przez 4-letnią kadencję, z możliwością jednej reelekcji.

Dyrektor jest wyłaniany w powszechnym konkursie, ogłaszanym przez Radę. Jego kadencja trwa 5 lat, z możliwością reelekcji. Do zadań Dyrektora należy nadzorowanie i organizowanie bieżącej pracy Agencji, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz opracowanie projektu budżetu i rocznego sprawozdania z działalności Agencji.

Siedziba Agencji mieści się w Belgradzie.


Agencija za borbu protiv korupcije

do góry