Nawigacja

na świecie

SENEGAL - Commission Nationale de Lutte contre la non-Transparence, la Corruption et la Concussion

Commission Nationale de Lutte contre la non-Transparence, la Corruption et la Concussion (CNLCC) – Krajowa Komisja ds. Walkiz Korupcją, Malwersacjami i Brakiem Przejrzystości została utworzona24 listopada 2003 r. w Senegalu. Komisja jest niezależnym organem administracjirządowej, niezwiązanym jednak w żadnym stopniu z rządem. Struktura taka pozwala na uzyskanie pełnej niezależności oraz niemożności wywierania jakiegokolwiek wpływu na prowadzoną działalność.

Komisja została powołana w celu wypełniania dwóch podstawowych zadań, którymi są:

  • gromadzenie informacji (w tym skarg od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych) w zakresie szeroko pojętej korupcji;
  • identyfikacja strukturalnych przyczyn korupcji związanych z istniejącymi lukami prawnymi, nadzór nad tworzeniem nowych przepisów prawa, zgłaszanie własnych propozycji i zmian w przepisach wykonawczych i administracyjnych, nadzór nad transakcjami międzynarodowymi (prewencja antykorupcyjna).

CNLCC wypełnia swoje obowiązki w sposób niezależny, a co najważniejsze, bez uszczerbku dla działalności sądów powszechnych. W swoich kompetencjach posiada możliwość wszczynania postępowań sądowych, jednak odbywa się to za pośrednictwem prezydenta Republiki. Prezydentowi są również składane corocznie sprawozdanie z działalności Komisji oraz raport na temat zaplanowanych działań.

Zarząd Komisji składa się z dziesięciu członków. Są powoływani oni na trzyletnią kadencję bez możliwości ponownego wyboru. Kandydaci muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie. Aby zapewnić znajomość problemów całego państwa, członkowie (oprócz przewodniczącego) są nominowani spośród członków administracji rządowej (Prokuratura Generalna, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki i Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych etc.) oraz spośród wybitnych przedstawicieli (np. naukowcy) społeczeństwa oraz sektora prywatnego. Co ważne, urząd przewodniczącego Komisji lub członka zarządu są funkcjami honorowymi i nie wiążą się z żadnymi gratyfikacjami finansowymi.

Komisja finansowana jest z budżetu państwa. Projekt budżetu zatwierdza corocznie (do dnia 31 sierpnia) prezydent. Instytucja podlega przepisom prawa rachunkowego.

W swojej strukturze Komisja posiada cztery sekcje:

  • sekcja skarg – rozpatrywanie skarg dotyczących przypadków braku przejrzystości, korupcji i malwersacji, podejmowanie działań zmierzających do zgodnego z prawem ukarania winnych;
  • sekcja studiów – powadzenie wszystkich niezbędnych badań w celu identyfikacji strukturalnych przyczyn  braku przejrzystości, korupcji i malwersacji, proponowanie koniecznych reform, przygotowywanie projektu rocznego programu prac przedstawianego prezydentowi;
  • sekcja współpracy – opracowywanie i monitorowanie umów współpracy z instytucjami zagranicznymi pełniącymi podobne funkcje, koordynacja oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami;
  • sekcja komunikacji – definiowanie strategii komunikacyjnej Komisji, organizowanie konferencji prasowych, uwidacznianie efektów działania instytucji.

W celu realizacji zadań Komisji udostępniane są zasoby ludzkie, finansowe i materiałowe, którymi dysponuje państwo (wojsko, policja – na mocy osobnych dekretów). W przypadku, kiedy do realizacji zadań CNLCC niezbędna jest osoba posiadająca wiedzę szczególną, przeprowadza się odpowiednią rekrutację z zastrzeżeniem, że specjalista taki nie jest już zatrudniany przez administrację rządową.

Siedziba Komisji mieści się w Dakarze.


Commission Nationale de Lutte contre la non-Transparence, la Corruption et la Concussion

do góry