Nawigacja

na świecie

ARABIA SAUDYJSKA - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (Nazaha)

W marcu 2011 roku saudyjski król Abdullah osobistym dekretem powołał do życia pierwszą w królestwie Saudów instytucję antykorupcyjną. Krok ten stanowił odpowiedź na rosnące powszechne niezadowolenie z poziomu korupcji w kraju oraz miał uprzedzić ewentualny wybuch niepokoi społecznych na fali tzw. Arabskiej Wiosny.

الهيئة الوطنية لمكافحة ال, czyli Krajowa Komisja Antykorupcyjna, znana jest także pod nazwą Nazaha, będącym zapisem w alfabecie łacińskim arabskiego słowa oznaczającego rzetelność lub uczciwość.

Komisję wyposażono w odrębny budżet i zagwarantowano niezależność, zaś ze swej działalności odpowiada wyłącznie przed królem. JurysdykcjI Komisji podlegają wszystkie instytucje państwowe, jak i wszelkie przedsiębiorstwa, w których Skarb Państwa ma przynajmniej 25 procent udziałów. Zostały one zobowiązane do udostępnienia jej wszelkiej dokumentacji obejmującej realizowane przetargi i zlecenia oraz przekazywania wszystkich sygnałów o nieprawidłowościach.

Nazaha monitoruje realizację saudyjskiej strategii antykorupcyjnej w resortach oraz analizuje jej efekty. Odpowiedzialna jest również za nadzór nad wywiązywaniem się instytucji administracji publicznej z obowiązku wdrażania obowiązujących regulacji antykorupcyjnych, obejmujących m.in. wewnętrzne kontrole księgowe oraz kontrolę realizowanych umów. Ponadto, stanowi organ koordynacji przedsięwzięć o charakterze antykorupcyjnym podejmowanych zarówno przez podmioty państwowe, jak i prywatne. Komisja pełni również funkcje analityczne poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych z zakresu przestępczości korupcyjnej. Nazaha zajmuje się także działalnością edukacyjno-prewencyjną poprzez podnoszenie świadomości zagrożeń związanych z korupcją oraz współpracę z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego.

Na czele Komisji stoi jej przewodniczący w randze ministra, który podlega bezpośrednio królowi, jako najwyższej władzy w kraju. To monarcha również każdorazowo wyznacza na stanowisko przewodniczącego oraz obu jego zastępców. Corocznie na ręce władcy przewodniczący Komisji składa raport z działalności oraz analizę poziomu korupcji i zabezpieczeń antykorupcyjnych w państwie.

Mottem Komisji jest fragment Koranu, „Lecz poszukuj wśród tego, co ci dał Bóg, siedziby ostatecznej! Nie zapominaj twojego udziału na tym świecie i czyń dobrze, tak jak czyni dobrze dla ciebie Bóg! Nie poszukuj zgorszenia na ziemi! Zaprawdę, Bóg nie miłuje szerzących zgorszenie!”

Siedziba Komisji znajduje się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.

Krajowa Komisja Antykorupcyjna

do góry