Nawigacja

na świecie

ARGENTYNA - Oficina Anticorrupción

Oficina Anticorrupción – Biuro Antykorupcyjne w Argentynie jest instytucją dochodzeniowo-śledczą, zwalczającą zjawisko korupcji w administracji publicznej na szczeblu federalnym. Została powołana do życia 10 grudnia 1999 r.

Funkcjonuje ona w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości i Praw Czło-wieka, z tego też względu formalnie nie jest instytucją niezależną. Skutkuje to tym, że finansowo jest uzależniona od środków pochodzących z budżetu ministerstwa. Ponadto prawnie nie został określony czas, przez jaki stanowi-sko szefa Biura może piastować ta sama osoba, zatem de facto nie jest to stanowisko kadencyjne. Osobą stojącą na czele Biura i kierującą jego praca-mi jest Prokurator ds. Kontroli Administracyjnej, wyznaczany i odwoływany przez prezydenta Argentyny.

Biuro zajmuje się kontrolą wypełniania obowiązków przez instytucje państwowe oraz prawidłowego gospodarowania środkami budżetowymi. Tym samym jego kompetencjom podlega około 200 tysięcy osób zatrudnio-nych w instytucjach państwowych. Ponadto aktywność Biura ogniskuje się wokół zwalczania konfliktu interesów, korupcji w organach ścigania, zapo-biegania praniu pieniędzy i wokół odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw oraz identyfikowania obszarów ryzyka i formułowania planu działań antykorupcyjnych w sektorze publicznym, a następnie nadzorowania jego wdrażania.

Biuro może podejmować działania z własnej inicjatywy, na wniosek in-nych organów i instytucji, jak również po otrzymaniu doniesienia złożonego przez obywateli, co mogą uczynić m.in. poprzez e-mail, pocztę, specjalną linię telefoniczną. Rozpatrywane są także anonimowe doniesienia. W przy-padku zgromadzenia materiału dowodowego potwierdzającego doniesienia, wszczynana jest odpowiednia procedura prawna, ze sformułowaniem zarzu-tów włącznie. Oficina Anticorrupción podejmuje także wiele działań pre-wencyjnych, do których zalicza się aktywność edukacyjno-informacyjną (szkolenia, kursy, kampanie medialne), analityczną oraz proponowanie zmian legislacyjnych i organizacyjnych.

Na strukturę organizacyjną Biura składają się 2 Zarządy: Planowania Polityki Przejrzystości oraz Dochodzeń, na których czele stoją dyrektorzy. Łącznie personel Biura stanowi około 200 osób.

Ze swej działalności Oficina Anticorrupción raz do roku składa sprawoz-danie nadzorującemu ją ministrowi.

Siedziba Biura znajduje się w Buenos Aires.

Oficina Anticorrupción

do góry