Nawigacja

na świecie

AFGANISTAN - Wysoki Urząd Nadzoru i Antykorupcji

Wysoki Urząd Nadzoru i Antykorupcji (ang. High Office of Oversight and Anti-Corruption – HOOAC) został powołany na podstawie dekretu wydanego przez prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja w lipcu 2008 r. na mocy art. 7, 75 § 3 i 142 Konstytucji Afganistanu z 3 stycznia 2004 r. oraz na podstawie artykułu 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko Korupcji, w celu koordynacji i nadzoru wprowadzania Strategii Antykorupcyjnej.

HOOAC nie jest urzędem konkurencyjnym w stosunku do innych agencji rządowych; sprawuje funkcje koordynujące, nadzorcze i wspomagające dla wszystkich antykorupcyjnych przedsięwzięć w Afganistanie, w tym dotyczą-ce nadzoru nad wprowadzaniem Strategii Antykorupcyjnej oraz reform instytucjonalnych i administracyjnych w kraju. Urząd w założeniu jest niezależny, a ze swojej działalności składa raporty prezydentowi.

Działalnością HOOAC kieruje dyrektor generalny wraz z zastępcami, dy-rektorami na szczeblu regionalnym i centralnym. Dyrektora agencji mianuje prezydent.

Struktura HOOAC:

 1. Dyrektor Generalny – kieruje pracami agencji z pomocą Sekretariatu i Dyrektora Gabinetu;
 2. Pierwszy zastępca Dyrektora Generalnego ds. Planowania i Nadzoru –podlegają mu Departamenty:
  • Strategii i Planowania,
  • Nadzoru,
  • Skarg i Gromadzenia Informacji,
  • Śledztw i Inspekcji,
  • Prewencji,
  • Mediów i Komunikacji Społecznej;
 3. Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Administracji – podlegają mu De-partamenty:
 • Rejestracji Dochodów,
 • Szkolenia,
 • Koordynacji Biur Regionalnych,
 • Administracji,
 • Kadr.

Departament Nadzoru przygotowuje programy i rekomendacje w zgodzie ze Strategią Antykorupcyjną i reformami administracyjnymi; asystuje poszczególnym agencjom rządowym w tworzeniu specyficznych programów antykorupcyjnych i planów roboczych. Wypełniając powyższe zadania, Departament ten ściśle współdziała z Departamentem Prewencji.

Departament Skarg i Gromadzenia Informacji przyjmuje skargi, również anonimowe, z wykorzystaniem różnych systemów, w tym poprzez proste formularze zgłoszeń. Departament ten czuwa też nad wypełnianiem zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko Korupcji, oceną postępu zwalczania korupcji i przygotowaniem okresowych raportów.

Departament Rejestrowania Dochodów – zgodnie z art. 154 Konstytucji Afganistanu – przyjmuje, weryfikuje i gromadzi oświadczenia majątkowe od urzędników reprezentujących władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Departament Prewencji – poprzez współpracę z Niezależną Komisją Re-form Administracyjnych i Służby Cywilnej oraz Ministerstwem Sprawiedli-wości – ma za zadanie:

 • zmniejszenie i uproszczenie biurokracji, ocenę prawa, procedur, ich uak-tualnianie i wnoszenie poprawek;
 • wdrożenie systemu e-government i reform administracyjnych;
 • ocenę struktury organizacyjnej Tashkil (ang. Government of Afghani-stan’s Afghan National Police Program – Rządowy Program na rzecz Po-licji Afganistanu), wytycznych, zatrudnienia oraz przedstawienie efektywnej polityki w tym zakresie.

Departament Mediów i Edukacji – prowadzi kampanie edukacyjne wśród społeczeństwa, nawiązuje ścisłą współpracę z innymi podmiotami, np. dziennikarzami, społeczeństwem obywatelskim i lokalnymi stowarzyszeniami.

Departament Planowania i Strategii – otrzymuje informacje od Departa-mentu Skarg, jak również oceny programów dokonywane przez departamenty Prewencji, Szkoleń, Mediów i Edukacji. Równocześnie jest odpowiedzialny za gromadzenie informacji, wyników badań i raportów. Pełni także funkcję doradczą.

Departament Śledztw i Ewaluacji – do jego zadań należy ocena prawi-dłowości prowadzenia i postępów śledztw w sprawie korupcji prowadzonych przez inne rządowe ograny ochrony prawa. Departament ten czuwa nad informowaniem o wyjątkowych przypadkach z udziałem wysokich przedstawicieli rządu i wymiaru sprawiedliwości. Departament Śledztw prowadzi swoje działania w większości w sposób tajny.

Siedziba HOOAC mieści się w Kabulu.

 

Wysoki Urząd Nadzoru i Antykorupcji

do góry