Nawigacja

na świecie

BUŁGARIA - Departament Inspekcji

Opublikowano 4.02.2011

oprac. Wydział Komunikacji Społecznej GSz CBA


W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Bułgarii funkcjonuje wyspecjalizowana jednostka, której zadaniem jest nadzór i walka z korupcją w samym ministerstwie, jak również w podmiotach mu podległych. Jest to utworzony w 1996 roku Departament Inspekcji.


Na mocy art. 115 ustawy o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Departament uprawniony jest do:
• kontroli wykonywania zarządzeń i innych aktów prawa wewnętrznego wydanych przez ministra lub jego zastępców,
• wydawania opinii na temat zaprzestania naruszeń przepisów przez podmioty podległe MSW,
• rekomendowania kierownikom podmiotów podległych MSW sposobów organizacji struktury i pracy kierowanych przez nich jednostek,
• kontroli funkcjonowania podmiotów podległych MSW w celu zapobiegnięcia przypadkom korupcji w ich szeregach,
• samodzielnego lub we współpracy z innymi podmiotami prowadzenia kampanii, których celem jest zapobieganie korupcji w MSW.

Departament składa się z 2 jednostek: kontrolnej oraz zapobiegania korupcji. Zatrudnionych jest w nim około 150 osób. Jednostka kontrolna nadzoruje, czy prawidłowo są realizowane wewnętrzne regulacje oraz czy nie dochodzi do nadużyć i naruszeń, jak również czy wykonywana jest polityka nakreślona przez kierownictwo ministerstwa. Analizuje funkcjonowanie podmiotów MSW i propaguje dobre praktyki oraz współpracę z innymi jednostkami przy niwelowaniu naruszeń. Ponadto jest uprawniona do formułowania zaleceń i rekomendacji dotyczących bieżącego funkcjonowania i struktury jednostek ministerialnych oraz proponowania ewentualnych zmian. Kontrole są przeprowadzane samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.


Jednostka antykorupcyjna kontroluje funkcjonowanie podmiotów podległych ministerstwu w zakresie potencjalnego występowania w ich działalności korupcji. W tym celu wdrożono specjalny proces przyjmowania, ewaluacji i dalszego postępowania z napływającymi doniesieniami o korupcji. Wprowadzono również swoistą bazę danych gromadzącą sygnały o praktykach korupcyjnych w ministerstwie, mające – po odpowiedniej analizie – służyć jako źródło dobrych praktyk do implementacji. Świadczy również ekspercką pomoc w zakresie zapobiegania korupcji. Jednostka równocześnie kontroluje implementację realizowanych przez resort strategii i programów antykorupcyjnych.


Siedziba Departamentu mieści się w stolicy Bułgarii, Sofii.


Źródła:
www.mvr.bg
European Partners Against Corruption Contact Catalogue. Police Oversight Bodies
and Anti-Corruption Authorities, EU and Council of Europe countries, EPAC
Secretariat, BMI/BIA, Austria, Wiedeń 2009, s. 21, 83.

do góry