Nawigacja

na świecie

CZECHY - Útvar odhalování korupce a finanční kriminality

Policie České republiky (Policja Republiki Czeskiej) jest uzbrojoną służbą porządku publicznego, której kompetencje rozciągają się na terytorium całego państwa czeskiego. Obecnie funkcjonuje na podstawie ustawy
o Policji Republiki Czeskiej z 2008 r. Ustawa wyznacza jej następujące zadania: ochronę osób, majątku i porządku publicznego, zapobieganie przestępczości, pilnowanie przestrzegania kodeksu karnego oraz innych przepisów chroniących porządek publiczny i bezpieczeństwo, przede wszystkim praw Wspólnoty Europejskiej lub umów międzynarodowych stanowiących integralną część krajowego porządku prawnego. W tak wyznaczonych ramach mieści się także walka z korupcją.

Policja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na jej czele stoi szef Policji, który odpowiada przed ministrem. Ustawa przewiduje następujące jednostki organizacyjne: Prezydium Policji, na czele którego stoi Prezydent Policji; departamenty o zasięgu ogólnopaństwowym; jednostki regionalne (krajské ředitelství), których jest 14; departamenty działające w ramach jednostek regionalnych.

Jednym z takich departamentów mających ogólnopaństwowe kompetencje jest Útvar odhalování korupce a finanční criminality (ÚOKFK), czyli Departament Zapobiegania Korupcji i Przestępczości Gospodarczej. Organizacyjnie podlega on Urzędowi Służby Kryminalno-Dochodzeniowej, będącej częścią Prezydium Policji. Zgodnie z przewidzianą ustawowo procedurą, na wniosek Prezydenta Policji powołał go swoim rozporządzeniem z dnia
15 marca 2003 r. minister spraw wewnętrznych. Zakres podmiotowy swojej aktywności i funkcje przejął on po dwóch, rozwiązanych z dniem jego powstania, departamentach: Przestępczości Gospodarczej i Ochrony Państwa oraz Zapobiegania Korupcji i Poważnej Przestępczości Gospodarczej. Tym samym, wraz z powstaniem UOKFK, pełną realizację osiągnęła obowiązująca od 1 stycznia 2002 r. nowelizacja kodeksu karnego, która dotyczyła prowadzenia dochodzeń w przypadku poważnych przypadków przestępczości, włącznie z nowymi formami korupcji.

Celem powołania Departamentu do życia było utworzenie wysoce wyspecjalizowanej i wykwalifikowanej, mobilnej i elastycznej jednostki do walki z najpoważniejszymi formami korupcji oraz finansowej i gospodarczej przestępczości. Do tego ma służyć proces profesjonalnego pozyskiwania
i opracowywania informacji operacyjnych, ich analiza oraz wykorzystanie przy podejmowaniu odpowiednich kroków przez właściwe organy państwowe, jak również w toku procedury sądowej.

Struktura organizacyjna Departamentu ma umożliwiać jego jak najefektywniejsze funkcjonowanie. Na poziomie centralnym składa się na nią:

  • Kancelaria Dyrektora Wydziału,
  • Wydział Analiz i Informacji,
  • Wydział Korupcji i Ochrony Interesów Unii Europejskiej,
  • Wydział Poważnej Przestępczości Gospodarczej,
  • Wydział Podatkowy i Prania Pieniędzy,
  • Sekcja Współpracy Międzynarodowej,
  • Sekcja Metodyki i Prewencji,
  • Zespół Finansów.

Siedziba Departamentu znajduje się w Pradze, posiada on także ekspozytury w 6 głównych miastach Czech.

 

Źródło: http://www.policie.cz

do góry