Nawigacja

na świecie

BUŁGARIA - Departament Inspekcji

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Bułgarii funkcjonuje wyspecjalizowana jednostka, której zadaniem jest nadzór i walka z korupcją w samym ministerstwie, jak również w podmiotach mu podległych. Jest to utworzony w 1996 r. Departament Inspekcji.

Na mocy art. 115 ustawy o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Departament uprawniony jest do:

  • kontrolowania wykonywania zarządzeń i innych aktów prawa wewnętrznego wydanych przez ministra lub jego zastępców;
  • wydawania opinii na temat zaprzestania naruszeń przepisów przez podmioty podległe MSW;
  • rekomendowania kierownikom podmiotów podległych MSW sposobów organizacji struktury i pracy kierowanych przez nich jednostek;
  • kontrolowania działalności podmiotów podległych MSW w celu zapobiegnięcia przypadkom korupcji w ich szeregach,
  • samodzielnego lub we współpracy z innymi podmiotami prowadzenia kampanii, których celem jest zapobieganie korupcji w MSW.

Departament składa się z 2 jednostek: kontrolnej oraz zapobiegania korupcji. Zatrudnionych jest w nim około 150 osób.

Jednostka kontrolna nadzoruje, czy prawidłowo są realizowane wewnętrzne regulacje oraz czy nie dochodzi do nadużyć i naruszeń, jak również czy wykonywana jest polityka nakreślona przez kierownictwo ministerstwa. Analizuje funkcjonowanie podmiotów MSW i propaguje dobre praktyki oraz współpracę z innymi jednostkami przy niwelowaniu naruszeń. Ponadto jest uprawniona do formułowania zaleceń i rekomendacji dotyczących bieżącego funkcjonowania i struktury jednostek ministerialnych oraz proponowania ewentualnych zmian. Kontrole są przeprowadzane samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

Jednostka antykorupcyjna kontroluje funkcjonowanie podmiotów podległych ministerstwu w zakresie potencjalnego występowania w ich działalności korupcji. W tym celu wdrożono specjalny proces przyjmowania, ewaluacji i dalszego postępowania z napływającymi doniesieniami o korupcji. Wprowadzono również swoistą bazę danych gromadzącą sygnały o praktykach korupcyjnych w ministerstwie, mające – po odpowiedniej analizie – służyć jako źródło dobrych praktyk do implementacji. Świadczy również ekspercką pomoc w zakresie zapobiegania korupcji. Jednostka równocześnie kontroluje implementację realizowanych przez resort strategii i programów antykorupcyjnych.

Siedziba Departamentu mieści się w stolicy Bułgarii, Sofii.

 

Źródła: http://www.mvr.bg; European Partners Against Corruption Contact Catalogue. Police Oversight Bodies and Anti-Corruption Authorities, EU and Council of Europe countries, EPAC Secretariat, BMI/BIA, Austria, Wiedeń 2009, s. 21, 83.

do góry