Nawigacja

na świecie

BOLIWIA- Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion

Jednym z podstawowych filarów zmian w Boliwii jest przejrzystość instytucji publicznych i walka z korupcją. W tym celu w dniu 21 lutego 2006 roku, na mocy ustawy nr 3351 (la Ley de Organizacion del Poder Ejecutivo) powołano Wiceministerstwo Przejrzystości Instytucjonalnej i Walki z Korupcją, które jest częścią struktury Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po raz pierwszy rząd boliwijski zdecydował się walczyć skutecznie z korupcją w administracji publicznej oraz przedsięwziął starania w celu stworzenia polityki prewencyjnej, w którą miało się zaangażować społeczeństwo.

Następnie, po przyjęciu Nowej Konstytucji Politycznej Państwa, na podstawie Dekretu Najwyższego nr 29894 z dnia 25 stycznia 2009 roku utworzono Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion - Ministerstwo Przejrzystości Instytucjonalnej i Walki z Korupcją, w skład którego wchodziły dwa podległe nowoutworzonej instytucji wiceministerstwa - ds. Przeciwdziałania Korupcji, Promocji Etyki i Przejrzystości oraz kolejne - Walki z Korupcją.

W ramach podziału kompetencji na szczeblu centralnym, Ministerstwo jest odpowiedzialne za:

 • opracowanie i wdrożenie polityki, programów i projektów zarządzania etyką i przejrzystością oraz zapobieganie i zwalczanie korupcji,
 • propozycję projektów aktów prawnych mających na celu zwalczanie korupcji i osiągnięcie wyższego poziomu przejrzystości instytucjonalnej,
 • promowanie szkoleń obywateli w zakresie swoich kompetencji, ze szczególnym naciskiem na określenie wartości i kodeksu etycznego,
 • opracowanie mechanizmów wzmocnienia koordynacji instytucjonalnej, przejrzystości zarządzania i walki z korupcją,
 • monitorowanie przestrzegania obowiązków urzędników odpowiedzialnych za jednostki instytucji publicznych w kraju,
 • monitorowanie włączenia mechanizmów koniecznych do prawidłowego działania instytucji publicznych,
 • zapewnienie, że każda instytucja posiada mechanizmy ochrony, przechowywania, przetwarzania wszystkich informacji będących w ich posiadaniu,
 • popieranie, wzmocnienie instrumentów i środków kontroli społecznej w celu zapewnienia przejrzystości w zarządzaniu zasobami,
 • wzmocnienie struktur politycznych, uczestnictwa obywateli w walce z korupcją i przejrzystość zarządzania,
 • budowę i wdrożenie strategii politycznych, programów i projektów prawa dostępu do informacji publicznej dla obywateli,
 • promocję i koordynację działań na rzecz kontroli legalnego wzbogacenia się oraz kontroli nielegalnych dochodów,
 • określanie polityki koordynacji działań między podmiotami rządowymi i społecznymi w walce z korupcją,
 • wspieranie rozwoju społecznej etyki we wszystkich instytucjach publicznych, zarówno na szczeblu centralnym państwa i autonomicznych jednostek terytorialnych,
 • opracowanie i wdrożenie polityki pozwów o zwrot majątku państwowego, skradzionego w wyniku działań skorumpowanych urzędników oraz rozwój współpracy z odpowiednimi agencjami,
 • koordynacja wszystkich działań agencji państwowych odnoszących się do zapobiegania, kontroli, ścigania i karania korupcji,
 • przyjęcie polityki zapobiegania i zwalczania korupcji, z naciskiem na edukację i działania mediów, mające na celu podniesienie standardów etycznych w społeczeństwie,
 • składanie skarg na akty prawne sprzyjające zachowaniom korupcyjnym,
 • koordynację nad śledztwami, monitorowanie zdarzeń i ściganie korupcji,
 • sprawozdawczość i opracowywanie wyników z wywiązywania się z międzynarodowych konwencji i porozumień w sprawie zwalczania korupcji,
 • opracowanie strategii komunikacji w celu rozpowszechniania prac Ministerstwa oraz informowanie społeczeństwa na temat problemów związanych z konkurencją i realizacją kampanii na rzecz zwalczania korupcji.
   

 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion

do góry