Nawigacja

na świecie

BELIZE - Integrity Commisssion

 

Belizeńska Komisja Rzetelności jest instytucją powołaną na mocy ustawy o zapobieganiu korupcji w życiu publicznym z 31 grudnia 2000 r.

Zgodnie z ustawą, na czele Komisji stoi przewodniczący. Może nim zostać osoba, która ma wykształcenie prawnicze i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe. W skład Komisji wchodzi 6 członków, od których wymaga się nieskazitelnej postawy moralnej i patriotycznej.

Przewodniczący i członkowie Komisji są powoływani przez Gubernatora Generalnego po zasięgnięciu opinii premiera, za zgodą (w przypadku dwóch członków Komisji) lidera opozycji lub po zasięgnięciu jego opinii. Co najmniej jeden z członków Komisji powinien być członkiem belizeńskiego Instytutu Dyplomowanych Księgowych (Institute of Chartered Accountants of Belize). Sekretarzem Komisji, zgodnie z ustawą, jest sekretarz Zgromadzenia Narodowego.

Komisja może podejmować decyzje przy obecności co najmniej 3 członków Komisji.

Do kompetencji Komisji należy:

  • otrzymywanie, ocena i gromadzenie wszystkich oświadczeń majątkowych wypełnianych zgodnie z ustawą o zapobieganiu korupcji w życiu publicznym;
  • weryfikacja oświadczeń majątkowych w stopniu, w jakim Komisja uzna to za zasadne, w celu sprawdzenia prawdziwości zawartych w nich
    danych;
  • przyjmowanie i sprawdzanie skarg na łamanie zapisów ustawy o zapobieganiu korupcji w życiu publicznym.

Komisja może, w ramach swojej ustawowej działalności, prowadzić niezależne dochodzenia i śledztwa, wzywać i przesłuchiwać świadków oraz żądać przedłożenia dokumentów. Może także inicjować śledztwa na podstawie własnych podejrzeń lub udokumentowanych skarg napływających do Komisji.

Ustawa daje Komisji możliwość:

  • upomnień i nakładania grzywien w wysokości do 10 tysięcy dolarów,
  • orzeczenia przepadku mienia uzyskanego w wyniku nadużycia władzy na rzecz skarbu państwa,
  • rekomendowania usunięcia osoby z piastowanego stanowiska.

Komisja nie ma mandatu do orzekania kar więzienia.

Do 31 marca każdego roku Komisja składa Zgromadzeniu Narodowemu plan działania na kolejny rok, a do 31 maja każdego roku raport z działalności za rok poprzedni.

Komisja w założeniu jest niezależna i nie może działać pod wpływem żadnej osoby ani instytucji.

 

Źródła: http://www.belizelaw.org; http://intra.governmentofbelize.gov.bz/document_archives/132.pdf

do góry