Nawigacja

na świecie

WLK. BRYTANIA - Committee on Standards in Public Life

Committee on Standards in Public Life – Komisja ds. Standardów w Życiu Publicznym została powołana do życia przez premiera Johna Majora 25 października 1994 r. W zamierzeniu miała to być odpowiedź na politycznie szkodliwe dla rządu podejrzenia dotyczące nieetycznego zachowania członków parlamentu, wpływania ministrów na obsadzanie stanowisk w administracji publicznej oraz zjawiska nieuregulowanego exodusu ministrów na stanowiska dyrektorskie w sektorze prywatnym. Zgodnie ze słowami premiera Majora, miało to być ciało kontrolne – „etyczna kuźnia” powołana do życia, aby dokonywać bieżących napraw, ze względu na ciągle istniejącą potrzebę monitorowania środowiska pod względem etycznym oraz reagowania na ewentualne problemy.

Ogłaszając powstanie Komisji, premier Major nakreślił pole jej zainteresowania. Miało to być bieżące analizowanie zgłaszanych obaw o zachowywanie najwyższych standardów etycznych w działalności wszystkich osób sprawujących funkcje publiczne, a także przepisów związanych z aktywnością w sferze finansów i handlu. Ponadto w jego kompetencji leży możliwość zgłaszania rekomendacji dotyczących zmian w obowiązujących w tych dziedzinach przepisach, aby zapewnić najwyższe standardy postępowania w życiu publicznym (ponad 70 procent z około 400 rekomendacji zaproponowanych przez Komisję zostało zaakceptowanych i wcielonych w życie przez rząd). Premier Blair rozszerzył sferę działania Komisji o kwestie wiążące się z finansowaniem partii politycznych oraz o możliwość zgłaszania propozycji poprawek w dziedzinie obecnie obowiązującego prawodawstwa.

Do osób sprawujących funkcje publiczne zalicza się ministrów, urzędników służby cywilnej, członków parlamentu oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, urzędników administracji publicznej i państwowej służby zdrowia, członków organów korzystających z finansowania z budżetu państwa oraz wybieranych członków administracji lokalnej.

Komisja ma swobodę w wyborze przedmiotu swego badania, jednak po uprzednich konsultacjach z szefem gabinetu premiera. Dochodzenie jest przeprowadzane poprzez serię przesłuchań otwartych dla opinii publicznej, które następnie podsumowuje się w raporcie, w którym zawarte są wszystkie zebrane dowody i ustalenia wraz z proponowanymi rekomendacjami.

Komisja składa się z 10 członków, spośród których przewodniczący oraz 3 osoby są wyznaczane przez premiera na wniosek liderów 3 głównych partii politycznych, zaś pozostałych 6 osób wybieranych jest w drodze z konkursu. Komisja jest organem działającym permanentnie, a jej członkowie piastują swój urząd przez 3 lata, z możliwością jednokrotnego powtórzenia kadencji.

 

Źródło: https://www.gov.uk/government/organisations/the-committee-on-standards-in-public-life

do góry