Nawigacja

na świecie

USA - U.S. Agency for International Development (USAID)

Początków historii U.S. Agency for International Development (USAID) - Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego, można szukać w Planie Marshalla i działaniach podejmowanych przez administrację prezydenta Trumana, jednak powołano ją do życia 3 listopada 1961 roku rozporządzeniem wydanym przez prezydenta Kennedy'ego na mocy Ustawy o Pomocy Zagranicznej (Foreign Assistance Act) z dnia 4 września tamtego roku. Celem powyższej ustawy było rozdzielenie wojskowych i cywilnych programów pomocowych.

USAID jest głównym organem amerykańskiej administracji, zajmującym się pomocą państwom podnoszącym się z klęsk żywiołowych, walczącym z biedą oraz wprowadzającym demokratyczne reformy, z naciskiem kładzionym na długoterminową pomoc. USAID jest niezależną agencją rządową, która w sferze polityki zagranicznej otrzymuje jedynie ogólne wytyczne od Sekretarza Stanu.

Narodowa Strategia USA łączy rozwój na świecie bezpośrednio z bezpieczeństwem narodowym USA. Dlatego też korupcja leży w obrębie zainteresowania USAID, gdyż jako agencja rządowa zobowiązana jest do realizacji nakreślonej narodowej strategii bezpieczeństwa. Ponadto do jej celów należy wspieranie wzrostu gospodarczego na równi ze wsparciem dla procesów demokratycznych oraz pomocy humanitarnej. Sformułowana przez Agencję strategia antykorupcyjna stwierdza, iż zwalczanie korupcji bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa narodowego.

W tym celu Agencja prowadzi sieć biur terenowych o światowym zasięgu oraz blisko współpracuje z organizacjami pozarządowymi i non-profit, szkołami wyższymi, amerykańskimi przedsiębiorstwami, agencjami międzynarodowymi, rządami innych państw oraz pozostałymi agencjami amerykańskiego rządu.

Swoją misję USAID realizuje poprzez prowadzenie szeregu programów pomocowych. Mają one na celu przyczynić się do rozwoju takiego środowiska, w którym mogłoby się rozwijać skuteczne zarządzanie i dobre praktyki prowadzenia interesów, poprzez wspieranie konkurencyjności, przejrzystości i odpowiedzialności. Programy te często tworzone są w odpowiedzi na lokalne zapotrzebowanie, jednak można je sklasyfikować w kilku głównych kategoriach:

  • Podatki - działania w tej sferze zamierzone są na reformy i strukturalne zmiany systemów podatkowych o dużej skali. Pod tą kategorię podlegają także reformy systemów celnych i budżetu.
  • Społeczeństwo obywatelskie - wywieranie presji przez społeczeństwa obywatelskie, by rządy wdrażały reformy oraz by wprowadzane zmiany pozostały. Programy z tego działu stawiają sobie za cel zwiększanie świadomości społecznej poprzez media i edukację społeczną, promowanie obywatelskiego zaangażowania oraz społecznego nadzoru nad organami administracji publicznej aż do szczebla lokalnego.
  • Samorząd lokalny i decentralizacja - USAID wspiera rządy w drażliwym i politycznie delikatnym procesie decentralizacji, skupiając się na reformie finansów publicznych i zarządzaniu nimi. Oferowana pomoc ma na celu wspieranie odpowiedzialności i przejrzystości procedur na poziomie samorządowym tak, jak ma to miejsce na poziomie centralnym.
  • Sektor finansowy - programy reformujące w tej gałęzi skupiają się głównie na wzmocnieniu pozycji banków i przepisów obowiązujących w sektorze bankowym. Ich troską jest także przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
  • Rządy prawa - programy zamierzone na rozwój i naprawę władzy sądowniczej od zawsze były na uwadze USAID, gdyż są one niezbędnym warunkiem wstępnym pomyślnego wdrożenia jakichkolwiek programów antykorupcyjnych. Wiele z tych programów, tj. reforma sądownictwa i jego administracji, czy szkolenie prokuratorów, zwłaszcza w zakresie prania pieniędzy, prowadzi do wzmocnienia zdolności egzekwowania antykorupcyjnego prawodawstwa państwa.
  • Zarządzanie finansami - programy z tej gałęzi wspierają lokalne ministerstwa finansów, prawny nadzór nad procesem zarządzania finansami publicznymi oraz ich kontrolę społeczną. Wiąże się to z rozwojem możliwości kontrolnych rządu oraz najwyższych instytucji kontrolnych państwa.

Siedzibą USAID jest Waszyngton.

 

Źródło: http://www.usaid.gov/

do góry