Nawigacja

na świecie

UGANDA - Inspector General of Government

Rząd Ugandy, uznając za swój priorytet poprawę zarządzania krajemi rozwój gospodarczy, ustanowił w 1986 r. Inspectorate of Government(IG) – Inspektorat Rządu – w którego gestii leżała także walka z korupcjąi nadużyciami oraz wzmocnienie rządów prawa w administracji państwowej.

Wraz ze zmianą Konstytucji w 1995 r., modyfikacji uległ statusi zakres obowiązków antykorupcyjnej instytucji. Jej nazwę zmieniono na Inspector General of Government (IGG) – Główny Inspektor Rządowy (instytucji przyznano więcej uprawnień dochodzeniowo-śledczych i procesowych). Ponadto postanowiono w większym stopniu zagwarantować autonomię, niezależność i bezstronność instytucji, czyniąc ją odpowiedzialną jedynie przed parlamentem, któremu miała dwa razy do roku przedkładać sprawozdanie ze swej działalności, oraz uniezależniając ją finansowo od jakiejkolwiek innej instytucji. Oba wspomniane zapisy mają swoje umocowanie w Konstytucji
z 1995 r. Do funkcji Inspektora należy:

  • promowanie i pilnowanie przestrzegania zasady rządów prawa i sprawiedliwości w administracji publicznej;
  • eliminowanie korupcji, nadużywania władzy;
  • promowanie sprawiedliwego i wydajnego zarządzania w instytucjach państwowych;
  • nadzorowanie wprowadzania w życie Kodeksu Postępowania najwyższych urzędników państwowych;
  • badanie każdej decyzji lub odmowy jej wydania poczynionej przez urzędników państwowych w trakcie wykonywania ich zadań;
  • zwiększanie świadomości społecznej na temat wartości rządów prawa
    i sprawiedliwości, a także na temat działalności urzędu Inspektora w taki sposób, w jaki to uzna za stosowne.

Dochodzenia Inspektor ma prawo wszczynać z własnej inicjatywy bądź po otrzymaniu zawiadomienia od osoby trzeciej, nawet jeśli osoba ta nie jest bezpośrednio przez zgłaszane działanie poszkodowana. Uprawniony jest do rozpoczęcia śledztwa lub jego zlecenia, aresztowania lub jego zlecenia oraz rozpoczęcia czynności sądowych lub zlecenia ich rozpoczęcia.

Z uwagi na fakt, że oprócz zwalczania korupcji Inspektor zajmuje się także przestrzeganiem rządów prawa, spełnia tym samym również funkcję rzecznika praw obywatelskich. Nadzorowanie wprowadzenia Kodeksu Postępowania wiąże się z ustawą z 1992 r., zobowiązującą osoby na konkretnych stanowiskach państwowych do składania deklaracji majątkowych, a przykładającą szczególną uwagę do eliminowania w ich przypadku korupcji, nadużywania władzy czy konfliktu interesów. Wspomniane deklaracje kontroluje właśnie urząd Inspektora.

Na strukturę organizacyjną IGG składa się Inspektor oraz jego 2 zastępców, sekretarz, jeden departament oraz 5 zarządów. Departament Finansów i Administracji odpowiedzialny jest za sprawy budżetowe oraz kontrolę dysponowania środkami finansowymi. Ponadto w zakres jego obowiązków wchodzą kwestie kadr, logistyki oraz dysponowania sprzętem. Także kontakty z innymi instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, leżą w jego gestii. Zarząd Operacyjny zajmuje się prowadzeniem dochodzeń w zakresie korupcji, dokonuje zatrzymań oraz weryfikuje zamówienia i udzieloną pomoc publiczną. Zarząd Prawny odpowiedzialny jest za wszystkie kwestie prawne dotyczące urzędu. Zarząd Edukacji i Prewencji realizuje przedsięwzięcia podnoszące świadomość społeczeństwa dotyczącą korupcji. Sporządza także analizy badające zjawisko korupcji oraz systemów i rozwiązań je eliminujących oraz identyfikuje luki prawne stwarzające okazję do korupcji. Zarząd Kodeksu Postępowania pilnuje przestrzegania kodeksu postępowania oraz zajmuje się analizą i oceną przedstawionych oświadczeń majątkowych, który to obowiązek na urząd inspektora nakłada ustawa. Zarząd Delegatur zaś koordynuje i nadzoruje pracę regionalnych biur Inspektora.

Siedziba Rządowego Inspektora Głównego mieści się w stolicy Ugandy, Kampali.

 

Źródło: http://www.igg.go.ug

do góry