Nawigacja

na świecie

TURCJA - Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) – Komisja ds. Ścigania Przestępczości Finansowej została powołana do życia na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i rozpoczęła swoją działalność w lutym 1997 r. Obecnie funkcjonuje ona na podstawie przepisów z 2006 r. Jest to jednostka do zwalczania przestępczości gospodarczej na terenie Turcji, zaś główne obszary jej zainteresowania to przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Głównym zadaniem powierzonym MASAK jest prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej stosowanych metod prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sposobów przeciwdziałania i zwalczania tych zjawisk. Ponadto gromadzi i przetwarza uzyskane w toku przeprowadzonych analiz informacje, by na ich podstawie wszcząć lub zlecić wszczęcie odpowiednim podmiotom (jednocześnie przekazując rezultaty analiz) działalności dochodzeniowej bądź też kontrolnej. Komisja bierze również udział w projektowaniu i wdrażaniu strategii i polityk przeciwdziałania, przygotowuje projekty przepisów, koordynuje działalność innych instytucji oraz zajmuje się wymianą informacji i doświadczeń. Tym samym Komisja łączy funkcję prewencyjną z funkcją śledczą.

Szczegółowo uprawnienia MASAK prezentują się następująco:

 • opracowuje polityki i strategie ich wdrażania, koordynuje działalność instytucji oraz prowadzi wymianę informacji w celu zapobieżenia praniu pieniędzy;
 • przygotowuje projekty ustaw i innych aktów prawnych, tak aby pozostawały w zgodzie z opracowywanymi politykami oraz z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 • prowadzi działalność analityczno-badawczą w sferze nowych trendów w procederze prania pieniędzy oraz sposobów jego zwalczania;
 • monitoruje proces implementacji polityk i strategii;
 • prowadzi akcje podnoszące społeczną świadomość i wsparcie dla swojej działalności;
 • gromadzi informacje i odbiera doniesienia na temat podejrzanych transakcji finansowych, a następnie je analizuje;
 • przeprowadza kontrolę lub wnioskuje do innych instytucji o jej przeprowadzenie;
 • w przypadku wykrycia przypadków prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przekazuje zgromadzony materiał prokuraturze w celu podjęcia adekwatnych kroków;
 • przeprowadza analizę spraw zleconych przez prokuraturę pod kątem procederu prania pieniędzy;
 • wnioskuje o udostępnienie wszelkiego rodzaju informacji od innych instytucji państwowych, organizacji, osób cywilnych i prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej;
 • wnioskuje o czasowe oddelegowanie osób z ich macierzystych instytucji publicznych, jeśli ich wiedza okaże się potrzebna;
 • w zakresie wykonywanych obowiązków utrzymuje kontakty z instytucjami zagranicznymi, by zapewnić wymianę informacji i doświadczeń.

Organizacyjnie Komisja funkcjonuje w strukturach Ministerstwa Finansów, podlega zaś bezpośrednio samemu ministrowi. Na czele Komisji stoi jej prezydent. Podlega mu 2 wiceprezydentów, którzy nadzorują pracę 5 departamentów. Łącznie personel Komisji liczy 146 osób (stan na dzień 31 grudnia 2007 r.).

Siedziba Komisji mieści się w Stolicy Turcji, Ankarze.

 

Źródło: http://www.masak.gov.tr/tr/default

do góry