Nawigacja

na świecie

MAURITIUS - Independent Commission Against Corruption

Ustawa o zapobieganiu korupcji z 2002 r. ustanowiła Independent Commission Against Corruption (ICAC) – Niezależną Komisję PrzeciwkoKorupcji – jako instytucję mającą na celu walkę z korupcją na Mauritiusie.

Powierzyła ona Komisji następujące zadania:

 • prowadzenie edukacji społecznej w kwestii zagrożeń korupcyjnych;
 • mobilizowanie poparcia społecznego dla walki z korupcją;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie doniesień o zaistnieniu korupcji;
 • wykrywanie korupcji i prowadzenie dochodzeń;
 • badanie postępowania każdego funkcjonariusza publicznego, który – w opinii ICAC – zamieszany jest w korupcyjny proceder;
 • monitorowanie realizacji każdego zamówienia publicznego, które zostało przyznane przez instytucję państwową;
 • analizowanie działalności i procedur obowiązujących w instytucjach publicznych w celu identyfikacji praktyk sprzyjających korupcji oraz zagwarantowanie ich rewizji;
 • formułowanie rad i pomoc instytucjom publicznym we wdrażaniu procedur zapobiegania korupcji;
 • podejmowanie przedsięwzięć badawczych dotyczących przyczyn i konsekwencji korupcji na Mauritiusie;
 • współpraca z innymi podmiotami na rzecz poprawy życia w kraju;
 • opracowywanie kodeksów postępowania i pomoc we wdrażaniu ich w instytucjach publicznych;
 • współpraca z międzynarodowymi instytucjami w walce z korupcją;
 • monitorowanie obowiązującego prawa;
 • doradzanie parlamentowi w opracowywaniu ustawodawstwa zapobiegającego korupcji;
 • wykrywanie przypadków prania pieniędzy i prowadzenie w tych sprawach dochodzeń;
 • podejmowanie działań niezbędnych do zapobiegania praniu pieniędzy.

Pracami instytucji kieruje Zarząd, w skład którego wchodzi Dyrektor Generalny, jako przewodniczący, i jego 2 zastępców. Nadzoruje on 4 główne jednostki organizacyjne, składające się na strukturę ICAC:

 1. Departament Dochodzeń Korupcyjnych, odpowiedzialny za prowadzenie całości działań dochodzeniowo-śledczych;
 2. Departament Prewencji i Edukacji prowadzący na bieżąco monitoring procedur obowiązujących w instytucjach publicznych oraz kierujący całością inicjatyw skierowanych do społeczeństwa Mauritiusa;
 3. Departament Prawny, który przede wszystkim dba o to, by działalność instytucji mieściła się w ramach obowiązującego prawa;
 4. Departament Administracyjno-Finansowy, zajmujący się sprawami finansowymi, kadrowymi, logistyką oraz bieżącą administracją.

Zarządowi podlega także, funkcjonujący oddzielnie, audytor wewnętrzny instytucji.

Nadzór nad pracami ICAC sprawuje powołana na mocy tej samej ustawy komisja parlamentarna. Trzyma ona pieczę nad sposobem wykonywania zadań przez instytucję oraz gospodarowaniem środkami budżetowymi. Nie jest ona natomiast upoważniona do ingerowania w to, jakie sprawy Komisja podejmuje.

Siedziba Komisji znajduje się w stolicy państwa, Port Louis.

 

Źródło: https://www.icac.mu/

do góry