Nawigacja

na świecie

LESOTHO - Directorate on Corruption and Economic Offences

W celu zintensyfikowania walki z korupcją, rząd Lesotho w 1999 r. przeforsował ustawę o zapobieganiu korupcji i przestępczości gospodarczej, przewidującą ustanowienie Directorate on Corruption and Economic Offences (DCEO) – Zarządu ds. Korupcji i Przestępczości Gospodarczej. Ostatecznie instytucja antykorupcyjna powstała w Lesotho w kwietniu 2003 r.

Na czele Zarządu stoi dyrektor i 2 jego zastępców. Dyrektor wyznaczany jest przez premiera na kadencję trwającą 5 lat. Przez ten czas nie może zostać usunięty ze stanowiska, chyba że ze względu na niezdolność do dalszego sprawowania funkcji bądź za niemoralne lub sprzeczne z prawem działania.

Zarząd spełnia następujące funkcje:

  • edukuje społeczeństwo oraz buduje poparcie dla polityki walki z korupcją i przestępczością gospodarczą;
  • analizuje i sprawdza procedury antykorupcyjne funkcjonujące w instytucjach publicznych w celu wykrycia tych, które mogą sprzyjać korupcji, formułuje propozycje potencjalnych środków naprawczych oraz doradza rządowi w kwestii wdrażania nowych środków i przedsięwzięć mających służyć zapobieganiu korupcji;
  • gromadzi i analizuje doniesienia o przypadkach przestępczości o charakterze korupcyjnym;
  • wykrywa przestępstwa korupcyjne i prowadzi w ich sprawie postępowanie dochodzeniowo-śledcze wobec instytucji publicznych rozumianych jako każde stanowisko, organizacja, instytucja lub każdy inny podmiot utworzony na mocy ustawy;
  • ściga osoby fizyczne i prawne naruszające przepisy ustawy o zapobieganiu korupcji i przestępczości gospodarczej oraz na wniosek Prokuratora Generalnego przeprowadza czynności procesowe.

W sferze zainteresowania instytucji znajdują się takie przestępstwa, jak łapownictwo i sprzedajność, konflikt interesów, ustawianie przetargów publicznych, uchylanie się od płacenia podatków. Przewidziane sankcje obejmują grzywnę od tysiąca (ok. 385 złotych) do 10 tysięcy loti (ok. 3850 złotych) bądź karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Na mocy ustawy DCEO zostało wyposażone w następujące uprawnienia: inicjowanie bądź wszczynanie dochodzeń na podstawie uzasadnionych podejrzeń, uzyskiwanie wglądu w historię bankową oraz zamrażanie środków zgromadzonych na koncie, dokonywanie przeszukań. Ponadto, na podstawie wniosku podpisanego przez dyrektora, każda osoba może zostać zobowiązana do złożenia na piśmie wyjaśnień dotyczących pochodzenia majątku
i transakcji finansowych oraz udzielenia informacji i wydania dokumentacji dotyczącej tych transakcji.

Co roku dyrektor DCEO ma obowiązek złożyć raport z działalności Zarządu na ręce ministra sprawiedliwości i praw człowieka.

 

Źródło: http://www.commonlii.org/ls/legis/num_act/pocaeoa1999457.pdf

do góry