Nawigacja

na świecie

FILIPINY - Office of the Ombudsman

 

Office of the Ombudsman - Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich (zw. w opracowaniu zamiennie ombudsmanem) i jego przedstawiciele, zgodnie z rozdziałem 12, artykułem XI Konstytucji z 1987 roku, ma za zadanie niezwłocznie reagować na skargi wniesione przeciwko urzędnikom rządowym.

Także pracownikom każdej agencji, wydziału, przedsiębiorstwa kontrolowanego przez rząd i wprowadzać administracyjną, cywilną i karną odpowiedzialność w każdym uzasadnionym przypadku, w celu sprawnego wypełniania służby wobec obywateli. Urząd Rzecznika daje pierwszeństwo skargom wniesionym przeciw wysokim urzędnikom lub osobom zajmującym eksponowane stanowiska kierownicze, a także skargom, dotyczącym poważnych przestępstw lub spraw, w których wchodzą w grę środki lub mienie o znacznej wartości.

Misją Rzecznika Praw Obywatelskich jest współpraca ze społeczeństwem, wspomaganie uczciwości, efektywności oraz wprowadzanie wysokich standardów etycznych w sektorze publicznym, poprzez ograniczanie nadużyć, inicjowanie dochodzeń i wnoszenie oskarżenia w sprawach dotyczących urzędników i pracowników państwowych.

Konstytucyjne gwarancje, chroniące Urząd od wpływów politycznych, obejmują:

 • przyznanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich i jego przedstawicielom rangi przewodniczącego i członków Komisji Konstytucyjnej;
 • wytyczenie określonej kadencji, w czasie której pensje Rzecznika i jego przedstawicieli nie mogą zostać zmniejszone;
 • usunięcie z urzędu może nastąpić tylko w drodze impeachmentu;
 • uznanie Urzędu za niezależny i przyznanie mu własnego budżetu.

Początki urzędu ombudsmana na Filipinach sięgają 1898 r. Artykuł 21 Dekretu z 12 czerwca 1898 r., tworzący Rewolucyjny Rząd Filipin, przewidywał Komisję Stałą, na czele której stał wiceprezydent, będący drugą instancją w rozpatrywaniu spraw karnych wniesionych przeciwko urzędnikom różnego stopnia. Komisja Stała kontynuowała swoją działalność po ratyfikacji Konstytucji 1899 r. (znanej jako Konstytucja Malolos). Zgodnie z artykułem 55 Konstytucji, jedną z kompetencji Komisji było stwierdzanie, czy istnieją dostateczne dowody do wszczęcia postępowania przeciwko Prezydentowi Republiki, posłom, ministrom, Prezesowi Sądu Najwyższego i szefowi urzędu kontrolnego.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich posiada następujące kompetencje:

 • nadzorowanie prawidłowego wypełniania zadań nałożonych na urzędników państwowych;
 • wpływanie na rząd, by należycie wywiązywał się z podstawowych obowiązków wobec obywateli;
 • ocena, ewaluacja i propozycje poprawy istniejących procedur i praktyk;
 • nakładanie kar administracyjnych za pomyłki czynione przez urzędników rządowych oraz wnoszenie aktu oskarżenia przeciwko nim w przypadku popełnienia przestępstwa.

Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest główną instytucją powołaną do walki z nadużyciami i korupcją, a przez to do przywrócenia sprawnego funkcjonowania i wypełniania przez rząd służebnej roli wobec narodu. W celu wypełnienia tego zobowiązania Urząd wyposażono w następujące uprawnienia:

 • wykrywanie nieprawidłowości i niegospodarności. Urząd może prowadzić wstępne śledztwa w sprawach dotyczących korupcji i nadużyć, ustalać fakty i gromadzić dowody;
 • przyjmowanie zeznań i karanie za uchybienie godności urzędu oraz nadawanie immunitetu dla każdego ważnego świadka. Jako jedyna instytucja poza bankiem, może nakazać weryfikacje kont bankowych osób, w stosunku do których toczy się śledztwo w sprawie będącej w kompetencjach urzędu;
 • nadawanie uprawnień zwykłym prokuratorom do wnoszenia aktu oskarżenia oraz prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi;
 • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy publicznych, z wyjątkiem członków Kongresu, wymiaru sprawiedliwości
  i wobec urzędników, co do których można zastosować impeachment. Urząd ombudsmana może nałożyć kary administracyjne oraz wszcząć procedury usunięcia z zajmowanego stanowiska publicznego;
 • żądanie od osób pełniących funkcje publiczne pomocy osobom w konkretnych przypadkach;
 • prowadzenie badań i adaptacje rozwiązań, które mogą ograniczyć lub wyeliminować możliwość popełnienia przestępstwa korupcji oraz podnieść świadomość i współpracę społeczeństwa w zakresie zwalczania tej patologii.

W celu spełnienia nałożonych zadań Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich działa poprzez swoich przedstawicieli w każdym z głównych regionów kraju. Rzecznik posiada również Urząd Prokuratora Specjalnego. Zgodnie z Konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich zatrudnia pracowników zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

Siedziba Rzecznika mieści się w Quezon City.


Źródło: http://www.ombudsman.gov.ph

do góry