Nawigacja

na świecie

BRAZYLIA - Controladoria-Geral da União

Controladoria-Geral da União (CGU), czyli Urząd Głównego Audytora, to instytucja rządu federalnego powołana do asystowania prezydentowi Brazylii w kwestiach, które są związane z władzą wykonawcząi dotyczą gospodarowania mieniem publicznym oraz zwiększania przejrzystościzarządzania. Cel ten osiąga się poprzez wewnętrzne procedury kontrolne,działalność audytorską, działania naprawcze i dyscyplinarne, zwalczanie i zapobieganie korupcji oraz skoordynowane rzecznictwo praw obywatelskich. Ponadto jako jednostka szczebla centralnego CGU odpowiada za koordynację działalności oraz nadzór techniczny nad wszystkimi instytucjami tworzącymi Wewnętrzny System Kontroli, System Odpowiedzialności Dyscyplinarnej oraz oddziałami Rzecznika Praw funkcjonującymi w administracji centralnej. Dla jednostek tych formułuje wytyczne prawne.

Urząd ustanowiony został w kwietniu 2001 r. Z czasem ewoluował dzięki wcielaniu w jego struktury innych jednostek oraz powierzanie nowych kompetencji. Obecny kształt uzyskał w 2006 r. Szef Urzędu jest wyznaczany przez prezydenta, zaś jako minister stanu wchodzi w skład rządu.
Z tego względu nazywany jest ministrem ds. kontroli i przejrzystości.

Kompetencje Urzędu określono w ustawie z 2003 r. następująco:

 • pomoc prezydentowi republiki w wykonywaniu jego uprawnień odnoszących się do władzy wykonawczej w zakresie ochrony mienia publicznego, wewnętrznych procedur kontrolnych oraz audytu, działań naprawczych i dyscyplinarnych, zwalczaniui zapobieganiu korupcji, działań rzecznictwa praw oraz poprawy przejrzystości zarządzania w administracji na szczeblu centralnym;
 • przykładanie należytej staranności do pełnego rozpatrzenia podejrzeń
  o wyrządzenie szkód majątkowi państwowemu;
 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnoszenie do właściwej instytucji o podjęcie dalszych kroków administracyjnych oraz o podjęcie działań korygujących, także poprzez nałożenie kar administracyjnych;
 • przekazywanie Prokuratorowi Generalnemu wszelkich spraw, w których doszło do złamania prawa, oraz spraw, w których zalecane jest zamrożenie aktywów, odzyskanie państwowego mienia, a także angażowanie do tych działań innych instytucji państwowych.

Za przeprowadzanie zadań audytorskich i kontrolujących sposób wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu państwa w CGU jest odpowiedzialny Federalny Sekretariat Wewnętrznej Kontroli. Nadzoruje on wykonanie budżetu, wdrożenie i przeprowadzanie programów rządowych oraz kontrolę następczą zarządzania środkami państwowymi. Z kolei Sekretariat Przeciwdziałania Korupcji i Informacji Strategicznej jest odpowiedzialny nie tylko za wykrywanie przypadków korupcji, lecz także za aktywne przygotowywanie mechanizmów jej zapobiegających. Jednostka ta umożliwia scentralizowanie wysiłków antykorupcyjnych. Zadaniem powierzonym CGU jest także wnioskowanie do odpowiednich instytucji o wyciągnięcie konsekwencji i podjęcie kroków dyscyplinarnych wobec urzędników, którzy dopuścili się przestępstw leżących
w gestii Urzędu. Zajmuje się tym Krajowa Rada ds. Dyscyplinarnych. Powiązane z CGU Biuro Rzecznika Praw nie tylko koordynuje działalność rzeczników funkcjonujących w poszczególnych instytucjach rządowych, ale także przyjmuje i analizuje skargi, wnioski i sugestie dotyczące procedur i funkcjonowania tychże instytucji oraz podejmuje odpowiednie kroki.

Przy CGU działa także Rada ds. Przejrzystości w Życiu Publicznym i Zwalczania Korupcji, kolegialne ciało doradcze. Ustanowiona została w celu debatowania nad środkami oraz doradzania rozwiązań, które doprowadzą do ulepszenia procedur i technik zwiększających przejrzystość w administracji publicznej oraz strategii walki z korupcją. Radzie przyznano następujące funkcje:

 • uczestnictwo w formułowaniu wytycznych przygotowywanych dla instytucji rządowych, dotyczących polityki przejrzystości w gospodarowaniu finansami publicznymi i zwalczaniu korupcji;
 • proponowanie priorytetowych przedsięwzięć i działań, które należy wdrożyć w ramach polityki przejrzystości;
 • proponowanie procedur służących zwiększeniu przejrzystości w działaniach instytucji rządowych;
 • służenie jako platforma organizująca instytucje społeczne do walki
  z korupcją;
 • przeprowadzanie badań i analiz w celu przedstawienia propozycji prawnych i proceduralnych mających zapewnić maksymalizację przejrzystości w administracji publicznej.

Ze swojej działalności Urząd Głównego Audytora prezydentowi i Federalnemu Trybunałowi Nadzorczemu (Tribunal de Contas da União) raz do roku składa sprawozdanie.

Siedziba urzędu znajduje się w mieście Brasilia, stolicy Brazylii.

 

Źródło: http://www.cgu.gov.br

do góry