Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego skupia wiodące polskie ośrodki naukowe oraz przedstawicieli sądownictwa, prokuratury i organów ścigania. 9 maja 2005 roku w Poznaniu reprezentanci siedmiu polskich uczelni oraz Polskiej Akademii Nauk, Policji i Polskich Kolei Państwowych podpisali porozumienie dotyczące utworzenia „Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Naukowej Sieci Uniwersyteckiej - „Projekt Badawczy 2005 – 2010”. Platforma należy do programu Polskich Platform Technologicznych, które są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju sektorów gospodarki ważnych dla Europy i technologii przyszłości. Cele Polskich Platform Technologicznych wyznaczone zostały w dwóch płaszczyznach: w wymiarze europejskim (aktywny udział w strukturach Europejskich Platformach Technologicznych, aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych, aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE) oraz w wymiarze krajowym (przygotowanie ambitnych krajowych programów badawczo - rozwojowych, dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem Krajowego Programu Ramowego, integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii, mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych, optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki, promocja i lobbing działań badawczo - rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki).

Podstawowym celem Platformy jest zaawansowane, technologiczne wsparcie zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej oraz inteligentnego wspomagania procesów podejmowania decyzji, w tym działań podejmowanych w ramach europejskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Z kolei szczegółowe cele technologiczne projektu dotyczą opracowania i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i UE. Strategicznym programem działania Platformy jest stworzenie, wykorzystanie i wdrożenie najnowocześniejszych zdobyczy informatycznych do zwalczania i przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi. W trakcie realizacji programu nastąpi także stworzenie narzędzi i systemów informatycznych o charakterze komercyjnym.

Aktualnie w Polsce istnieją 22 Platformy Technologiczne. Ich działania wspierane są przez najważniejsze dla polskiej nauki i gospodarki resorty, a jej uczestnikami są kluczowi partnerzy przemysłowi, przedsiębiorstwa, izby i agencje gospodarcze, instytuty naukowe oraz uczelnie. Partnerem wszystkich powstałych dotychczas Platform jest także Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Naukowa Sieć Uniwersytecka ma charakter otwarty i mogą do niej przystępować nowi członkowie pod warunkiem podpisania Porozumienia oraz zgody Grupy Inicjatywnej.

 

 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry