Nawigacja

Instytucje zaangażowane

 

Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Komenda Główna Policji jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach. W strukturze KGP znajduje się Biuro Kryminalne, w ramach którego z kolei funkcjonuje Wydział do Walki z Korupcją.

Przedmiotowy Wydział realizuje nastęujące zadania:

  1. inspirowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych w zakresie rozpoznawania i ujawniania najpoważniejszych przestępstw korupcyjnych oraz ścigania ich sprawców;
  2. ocenianie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz wskazywanie kierunków jej zwalczania;
  3. identyfikowanie i monitorowanie obszarów zagrożonych korupcją w celu ujawnienia przyczyn i uwarunkowań występowania zjawisk korupcyjnych;
  4. udzielanie bezpośredniej pomocy komórkom właściwym do zwalczania korupcji w jednostkach organizacyjnych Policji w realizacji szczególnych przedsięwzięć w zakresie zwalcza­nia przestępczości korupcyjnej;
  5. udział w opiniowaniu wniosków o udostępnienie dokumentów niejawnych do postępowania karnego w zakresie przestępczości korupcyjnej.

 

 

 

Komenda Główna Policji

do góry