Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Plan działań edukacyjno - informacyjnych MSWiA

Plan Działań Edukacyjno-Informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zakresie Promowania Przejrzystej, Sprawnej i Przyjaznej Administracji Publicznej, zwany dalej Planem, został opracowany przez Zespół ds. Koordynacji Strategii Antykorupcyjnej w Departamencie Administracji Publicznej MSWiA we Współpracy z Ekspertami Brytyjskimi i Holenderskimi w Ramach Projektu Twinningowego PHARE 2003 „Wzmacnianie Wdrażania Strategii Antykorupcyjnej”, Warszawa 22 marca 2006 roku.

Plan określa szczegółowe zadania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w podnoszeniu świadomości i zmniejszaniu tolerancji społeczeństwa na zjawisko korupcji oraz promowaniu przyjaznych obywatelom struktur administracji publicznej. Punktem odniesienia dla Planu są zadania określone w czterech innych projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, w ramach programów PHARE 2003 i Transition Facility 2004, uwzględniając w tym projekty pomocy technicznej.

W celu pracowania i wprowadzania programu powołano Zespół Sterujący (Public Awarness Steering Group) zajmujący się promowaniem modelu przejrzystej, sprawnej i przyjaznej administracji publicznej. Do prac nad Planem zaangażowano przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i organizacje pozarządowe, przyznając im zadania opiniowania założeń Planu oraz ocenianie skuteczności działań informacyjno- edukacyjnych MSWiA.

Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu kształtowanie zachowań etycznych w konfrontacji ze zjawiskiem korupcji i promowanie administracji spełniającej etyczne standardy będzie realizowana poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, konkursów, upowszechnianie materiałów szkoleniowych, działalność informacyjną skierowaną do klientów administracji publicznej na wszystkich szczeblach. W założeniu opierać się ma na zasadach współpracy, pozytywnego przekazu i praktycznych rozwiązań.
 

 

Pliki do pobrania

do góry