Nawigacja

na świecie

TADŻYKISTAN – Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан

Od 1999 roku działania państwowe, mające na celu stworzenie polityki antykorupcyjnej objęły:

 • wydawanie regulacji prawnych – ustawy: „O walce z korupcją”, „O państwowej kontroli finansowej w Republice Tadżykistanu” oraz „O służbie cywilnej” i inne, Dekretu Prezydenta Republiki Tadżykistanu z 21 lipca 1999 roku „O dodatkowych środkach wzmacniających walkę w sferze gospodarki i korupcji,
 • utworzenie w 2004 roku w strukturze Generalnej Prokuratury Republiki Tadżykistanu specjalnego urzędu do walki z korupcją,
 • zatwierdzenie Kodeksu etyki urzędnika państwowego, wprowadzenie w Kodeksie Podatkowym Republiki Tadżykistanu dla urzędników państwowych obowiązku corocznego składania deklaracji o dochodach i majątku,
 • przyjęcie w 2005 roku ustawy „O walce z korupcją”, w której przepisy zostały dostosowane do norm obowiązujących zgodnie z Konwencją ONZ przeciwko korupcji, wyznaczającą międzynarodowe standardy.


Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан - Agencja państwowa kontroli finansowej i zwalczania korupcji Republiki Tadżykistanu została powołana 10 stycznia 2007 roku. Było to poprzedzone likwidacją: organów policji podatkowej, Komitetu państwowej kontroli finansowej Republiki Tadżykistanu, Urzędu do walki z korupcją w Prokuraturze Generalnej.

Celem powstania Agencji było:

 • połączenie antykorupcyjnych wysiłków państwa,
 • wyeliminowanie przypadków dublowania funkcji i uprawnień organów państwowych do przeciwdziałania korupcji,
 • zagwarantowanie przejrzystości i udoskonalenie kontrolno-rewizyjnej działalności.


Podstawowe zadania Agencji:

 • działanie prewencyjne, dotyczące zapobiegania wykroczeniom i przestępstwom korupcyjnym,
 • prowadzenie państwowej kontroli finansów,
 • prowadzenie operacyjno-rozpoznawczych czynności ukierunkowanych na wykrycie i ujawnienie korupcyjnych przestępstw,
 • dochodzenie i przeprowadzanie śledztwa w przestępstwach korupcyjnych.


Kompetencje Agencji:

 • organizacja i realizacja kontroli rewizyjnych i weryfikacji wykorzystania centralnego oraz lokalnych budżetów republiki,
 • kontrola właściwego finansowania państwowych inwestycji i programów socjalnych,
 • kontrola celowego wykorzystania środków z budżetu państwa, przeznaczonych na pomoc humanitarną i przemysłową udzielaną przez Rząd Republiki Tadżykistanu,
 • zabezpieczanie pomieszczeń i miejsc ochrony dokumentów, środków pieniężnych i innych wartości materialnych,
 • udział w opracowaniu i realizacji programów walki z przestępczością oraz określenie priorytetowych kierunków zwalczania korupcji na podstawie planu pracy Agencji, zatwierdzonego przez prezydenta,
 • przeprowadzanie operacyjno-rozpoznawczych czynności w celu niedopuszczenia i zapobieżenia lub wykrycia i ujawnienia przestępstw korupcyjnych,
 • zapobieganie legalizowaniu dóbr materialnych i praniu pieniędzy, pozyskanych nielegalnie,
 • przeprowadzanie dochodzenia oraz wstępnego śledztwa w sprawie o korupcję, a także inne gospodarcze przestępstwa o charakterze korupcyjnym.


Struktura Agencji:

 • dyrektor, wyznaczony przez prezydenta, któremu bezpośrednio podlega,
 • kolegium, składające się z 7 członków, których zgłasza dyrektor i zatwierdza prezydent,
 • dyrektor posiada trzech zastępców, również wyznaczanych przez prezydenta,
 • zgodnie z podziałem obowiązków dyrektor każdemu ze swoich zastępców powierza oddzielny obszar odpowiedzialności (państwowa kontrola finansowa, czynności operacyjno-rozpoznawcze, przeprowadzanie dochodzeń i wstępnych śledztw).


Ponadto Agencja posiada również specjalistyczne pododdziały oraz regionalne urzędy.

W realizacji zadań odnoszących się do zwalczania korupcji Agencja współpracuje z innymi organami: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Obrony, Państwowym Komitetem Bezpieczeństwa Narodowego, Komisją Podatkową przy Rządzie Republiki Tadżykistanu, Służbą Celną przy Rządzie Republiki Tadżykistanu, Generalną Prokuraturą oraz Agencją do walki z nielegalnym obrotem narkotyków przy Rządzie Republiki Tadżykistanu.


Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан
 

do góry