Nawigacja

na świecie

INDIE - Lokayukt (Madhya Pradesh)

Do lat 70-tych XX wieku organem odpowiedzialnym za zwalczanie korupcji w indyjskim stanie Madhya Pradesh była Stanowa Komisja Nadzoru. Jednakże działająca w połowie tamtej dekady komisja opracowująca reformę administracyjną orzekła, że nie jest to optymalne rozwiązanie, gdyż brak jest jej ustawowego umocowania. W związku z powyższym postanowiono na mocy ustawy powołać do życia w miejsce Komisji organ, który będzie wolny od ograniczeń poprzedniczki i będzie mógł niezależnie działać.

Instytucja Lokayukty, czyli Rzecznika Praw, dedykowana walce z korupcją w Madhya Pradesh ustanowiona została ustawą z 16 września 1981 roku. Działalność rozpoczęła wraz z wejściem jej w życie w lutym 1982 roku.

Jego jurysdykcja rozciąga się na wszystkich stanowych funkcjonariuszy publicznych za wyjątkiem sędziów oraz marszałka i wicemarszałka stanowego zgromadzenia ustawodawczego. Zapisy ustawy obejmują również pracowników spółek publiczno-prywatnych, przedsiębiorstw należących do władz stanu, administrację szczebla lokalnego oraz wszystkie osoby mianowane na stanowiska pozostające w związku z działalnością na rzecz stanu. Ponadto Lokayukt jest jedynym organem uprawnionym do wszczynania postępowań wobec szefa stanowego rządu i członków jego gabinetu.

W przypadku potwierdzenia podejrzeń w toku podjętych działań, Lokayukt przesyła raport do właściwej dla danego funkcjonariusza publicznego instytucji z ustaleniami oraz propozycjami podjęcia adekwatnych kroków. Instytucja ma następnie 3 miesiące od wpłynięcia raportu na wszczęcie postępowania. Jeśli Lokayukt uzna, że powzięte działania są niewystarczające, uprawniony jest do sporządzenia specjalnego raportu składanego następnie na ręce Gubernatora.

Instytucja ma również prawo do formułowania wobec stanowej administracji rekomendacji rewizji obowiązujących przepisów i procedur, wobec których stwierdzi, iż mogą sprzyjać korupcji. Natomiast z całości swojej aktywności Lokayukt sporządza raport, który przedkłada Gubernatorowi, zaś ten po zapoznaniu z nim kieruje do stanowego parlamentu.

Ustawa precyzuje, że na czele instytucji może stanąć jedynie osoba, która pełniła urząd na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego Indii, Prokuratora Generalnego lub sędziego w którymkolwiek stanowym sądzie najwyższym. Przewidziana jest również możliwość ustanowienia jego zastępców. Wszystkie te osoby powoływane są na jedną, 6-letnią kadencję.

Na strukturę organizacyjną instytucji składają się 4 jednostki: sekcja administracyjna, prawna, inżynieryjno-techniczna oraz Specjalny Oddział Policji (Special Police Establishment). Historia tej jednostki sięga jeszcze 1947 roku, kiedy to ustanowiono ją, by przeciwdziałać przestępczości godzącej w interes publiczny, w tym przestępczości korupcyjnej. Obecnie funkcjonuje ona w strukturze Rzecznika Praw, który sprawuje ogólny nadzór nad jej działalnością. Oddział posiada 7 delegatur w miastach: Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Sagar, Jabalpur oraz Rewa.

Struktura etatowa urzędu przewiduje 262 etaty, nie wszystkie stanowiska pozostają jednak obsadzone.

Siedzibą urzędu jest miasto Bhopal, stolica stanu.

Lokayukt

do góry