Nawigacja

na świecie

MALAWI - Anti-Corruption Bureau

Anti-Corruption Bureau (ACB) – Biuro Antykorupcyjne zostało utworzone na podstawie Corrupt Practices Act (ustawy o praktykach korupcyjnych) z 1995 r. jako wyraz dążenia Malawi do dobrego zarządzania, publicznego zaufania oraz zapewnienia przejrzystości i uczciwości rządów. Ustawa określa status Biura jako niezależnej i autonomicznej instytucji państwowej. Pełną zdolność operacyjną Biuro uzyskało w lutym 1998 r.

W skład Biura wchodzi Dyrektor, jego zastępca oraz taka liczba oficerów, która jest konieczna do efektywnego działania tej instytucji. Nominacji na stanowisko Dyrektora i jego zastępcy dokonuje prezydent, musi ona zostać jednak zatwierdzona przez odpowiednią komisję parlamentarną. Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za działalność Biura, podlega kontroli i kierownictwu ministerstwa sprawiedliwości, jednak tylko w zakresie ogólnych wytycznych polityki instytucji. Poza tym sprawowanie obowiązków przez Dyrektora nie podlega żadnej innej kontroli lub władzy. Na strukturę Biura składają się Wydziały: Zarządzania, Dochodzeniowo-Prawny oraz Edukacji Obywatelskiej.

Obecnie na obsadę personalną instytucji przewidziane jest 120 etatów.

Funkcje, które sprawuje Biuro, są zdefiniowane przez ustawę następująco:

 1. podejmowanie niezbędnych kroków prowadzących do zapobiegania korupcji w instytucjach publicznych i prywatnych, w tym:
  • analizowanie procedur postępowania obowiązujących w instytucjach publicznych i prywatnych, by zidentyfikować te sprzyjające korupcji;
  • doradzanie instytucjom publicznym i prywatnym, jak zapobiegać korupcji oraz modyfikować w tym celu ich procedury postępowania;
  • propagowanie wiedzy i informowanie społeczeństwa na temat zagrożenia korupcją;
  • wzmacnianie społecznego poparcia dla walki z korupcją;
 2. odbieranie i badanie zgłoszeń o podejrzeniu zaistnienia korupcji oraz na wniosek Prokuratora Generalnego wnoszenie oskarżenia;
 3. prowadzenie dochodzeń w sprawie postępowania urzędników, wobec których zaistnieje podejrzenie, że mogli mieć związek z korupcją.

Dyrektor jest zobowiązany składać, raz do roku, parlamentowi raport z działalności Biura – za pośrednictwem ministra.

Siedziba Biura znajduje się w Lilongwe, stolicy Malawi.

Anti-Corruption Bureau

do góry