Nawigacja

na świecie

MALEZJA - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ang. Malaysian Anti-Corruption Commisssion (MACC) – Malezyjska Komisja Antykorupcyjna powstała z dniem 1 stycznia 2009 r. w miejsce funkcjonującej od 1967 r. agencji antykorupcyjnej na mocy ustawy o Malezyjskiej Komisji Antykorupcyjnej. Rząd i parlament zdecydowały się na tę reformę, by podnieść sprawność i wydajność krajowej instytucji antykorupcyjnej, a z drugiej strony – zagwarantować jej niezależność i przejrzystość. MACC ma za zadanie zwalczanie korupcji, nadużywania władzy i zaniedbań oraz propagowanie rzetelności i podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej na temat korupcji.

Zgodnie z ustawą Komisja pełni następujące funkcje:

  • przyjmuje i rozpatruje doniesienia o możliwości zaistnienia przestępstw wymienionych w ustawie i podejmuje kroki, które Komisarz Główny lub funkcjonariusze uznają za stosowne;
  • wykrywa i wszczyna dochodzenie w sprawie każdego podejrzenia przestępstwa wymienionego w ustawie; każdej próby popełnienia takiego przestępstwa lub spisku w celu jego popełnienia;
  • analizuje systemy i procedury obowiązujące w instytucjach publicznych w celu wykrywania przypadków złamania przepisów ustawy oraz rewiduje te z nich, które mogą sprzyjać korupcji;
  • na wniosek każdej zainteresowanej osoby instruuje, doradza i pomaga jej w eliminowaniu przypadków korupcji;
  • kieruje do szefów instytucji publicznych sugestie zmian w obowiązujących w tych instytucjach procedurach i praktykach w zakresie efektywnego sprawowania obowiązków, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia korupcji;
  • edukuje społeczeństwo na temat korupcji;
  • organizuje i umacnia społeczne poparcie dla walki z korupcją.

MACC stawia sobie za cel natychmiastowe rozpatrywanie wszelkich doniesień o korupcji, gromadzenie kompletnego i całościowego materiału dowodowego na potrzeby procesowe, chronienie tożsamości informatorów, prowadzenie dochodzeń w sposób kompetentny i bezstronny, służenie radą w celu efektywnego i wydajnego zwalczania korupcji oraz zachowywanie bezstronności w trakcie czynności sądowych.

Strategia działania Komisji obejmuje trzy płaszczyzny. Pierwsza z nich skupia się na odpowiednim rozwoju kariery zawodowej, profesjonalizacji, odpowiedniej alokacji kapitału. Druga płaszczyzna to propagowanie odpowiednich wartości, zapobieganie korupcji oraz poprawa obowiązujących przepisów i regulaminów poprzez kontrolę i nadzór nad ich implementacją. Część trzecia strategii zajmuje się działaniami represyjnymi, takimi jak kontrolowane prowokacje czy zastosowanie przepadku mienia, którego pochodzenia nie można udowodnić; działania te mają przynieść w rezultacie efekt odstraszający.

Komisja bezpośrednio podlega Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednak ze względu na konieczność zachowania niezależności, podległość ta ma jedynie charakter budżetowy i personalny. Żaden podmiot jednak, nawet premier, nie ma wpływu na działania podejmowane przez MACC, zaś sprawujący swoją służbę oficerowie nadzorowani są jedynie przez Komisarza Głównego, który stoi na czele całej Komisji. Jest on powoływany na to stanowisko przez króla, jako głowę państwa, za radą i zgodą premiera, na mocy ustawy antykorupcyjnej z 1997 r. Do pomocy ma wyznaczanych 2 zastępców.

Na strukturę organizacyjną Komisji składa się Akademia Antykorupcyjna oraz następujące Departamenty: Dochodzeniowy, Wywiadowczy, Bezpieczeństwa, Edukacji Społecznej, Kadr i Administracji, Inspekcji i Doradztwa, Prawno-Sądowy, Badań, Zarządzania Rzetelnością, Profesjonalizacji i Doskonalenia oraz Poufnej Rejestracji. Ponadto Komisja dysponuje biurami regionalnymi w 15 stanach Malezji.

Akademia Antykorupcyjna jest pierwszą tego typu placówką w tym regionie świata. Powołanie jej ma dowodzić zaangażowania i determinacji w zwalczaniu korupcji malezyjskich władz, ponadto ma być częścią wkładu Malezji w proces globalnej walki z tym zjawiskiem. Zakładano, że będzie ona głównym regionalnym ośrodkiem rozwijania antykorupcyjnych zdolności, wdrażającym nowoczesne techniki dochodzeniowe i promującym najlepsze dostępne praktyki pracy. Dzięki nawiązaniu współpracy z innymi instytucjami walczącymi z korupcją, tj. Niezależną Komisją przeciwko korupcji z Hongkongu czy FBI, eksperci z tych instytucji uczestniczą w pracach Akademii.

Siedziba Komisji znajduje się w mieście Putrajaya.


Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

do góry