Nawigacja

na świecie

MAROKO - Instance centrale de Prévention de la Corruption

Instance Centrale de Prévention de la Corruption – Centralna Komisja Zapobiegania Korupcji została powołana przez radę ministrów w dniu 31 stycznia 2007 r., na podstawie Konstytucji. Agencja podlega premierowi, zaś jej głównym zadaniem jest koordynacja działań antykorupcyjnych, nadzór nad tymi działaniami i ich monitoring. Realizując wyznaczone zadania, komisja:

  • doradza rządowi, za pośrednictwem premiera, co do ogólnych wytycznych polityki zapobiegania korupcji, w szczególności koncentrując się na współpracy sektora publicznego i prywatnego;
  • proponuje środki i działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej, organizuje kampanie w tym celu;
  • we współpracy z władzami i odpowiednimi organizacjami rozwija współpracę międzynarodową w celu zwalczania korupcji,
  • monitoruje i ocenia działania rządu podjęte w sprawie walki z korupcją, wydaje opinie i zalecenia dla rządu, organów publicznych, firm prywatnych i wszystkich zaangażowanych w politykę zapobiegania korupcji;
  • podaje informacje do organów administracji w sprawie środków, jakie należy podjąć w celu zapobiegania korupcji;
  • gromadzi wszelkie informacje na temat korupcji oraz zarządza bazą danych dotyczących tego zjawiska;
  • w związku z wykonywaniem swoich zadań informuje właściwe organy sądowe o wykrytych przypadkach korupcji.

Przewodniczącym Komisji zostaje osoba ciesząca się zaufaniem publicznym, uczciwa, mająca odpowiednie predyspozycje i doświadczenie. Przewodniczący jest powoływany przez premiera na sześcioletnią kadencję bez możliwości ponownego wyznaczenia na to stanowisko.

Centralna Komisja Zapobiegania Korupcji składa się z trzech pionów:

  • zgromadzenia plenarnego,
  • komisji wykonawczej,
  • sekretariatu.

Głównym pionem jest zgromadzenie plenarne, które z racji nadanych kompetencji ma największe możliwości skutecznej walki z korupcją, w szczególności poprzez: wyznaczanie kierunków dla krajowych strategii zapobiegania korupcji i mechanizmów mających na celu zwalczanie tego zjawiska, wskazywanie sektorowi prywatnemu rozwiązań w obszarach zagrożonych korupcją, przekazywanie informacji do organów administracji w sprawie środków, jakie należy podjąć w celu zapobiegania korupcji, ocenę podejmowanych działań. Zgromadzenie składa się z członków wywodzących się z administracji rządowej (każde ministerstwo), organizacji zawodowych, a także ze społeczeństwa. Członkowie zgromadzenia wybierani są na czteroletnią kadencję, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

Premier corocznie otrzymuje sprawozdanie o podjętych przez Komisję działaniach oraz o stanie zjawiska korupcji w kraju.


Źródła:  http://adala.justice.gov.ma;  http://www.map.ma

do góry