Nawigacja

na świecie

MOŁDAWIA - Centrul Național Anticorupție

Centrul Național Anticorupție (Krajowe Centrum Antykorupcyjne) jest mołdawskim organem ścigania wyspecjalizowanym w przeciwdziałaniu przestępstwom związanym z gospodarką, podatkami i korupcją. Decyzja o jego utworzeniu wynikała z potrzeby powołania skutecznej instytucji państwowej do walki ze złożonością tego rodzaju przestępczości, o zoptymalizowanej do tego celu strukturze. Ponadto zawarte przez Mołdowę zobowiązania międzynarodowe przewidywały powołanie do życia instytucji antykorupcyjnej.

W dniu 1 lipca 2002 r. weszła w życie ustawa o Centrum Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Korupcji, przyjęta przez parlament miesiąc wcześniej. Centrum powstało z połączenia Departamentu Kontroli Finansowej i Inspekcji w Ministerstwie Finansów, Departamentu Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji oraz Departamentu Policji Gospodarczej – obu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a także Straży Gospodarczej w Państwowym Urzędzie Podatkowym. Od 1 października 2012, na mocy nowelizacji szeregu przepisów, instytucja została przemianowana na Krajowe Centrum Antykorupcyjne.

Przedmiot działania instytucji obejmuje przeciwdziałanie naruszeniom przepisów, przestępczości gospodarczej i podatkowej wykrywanie ich analizę i zwalczanie; prewencję korupcji i protekcjonizmu; zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zwalczanie tych przestępstw; analizowanie projektowanego prawa pod względem korelacji z polityką antykorupcyjną państwa. W tym celu Komisję wyposażono w kompetencje do gromadzenia i przetwarzania informacji, przeprowadzania kontroli, inicjowania postępowań dochodzeniowo-śledczych oraz przedstawiania zgromadzonego w ich wyniku materiału prokuraturze w celu podjęcia dalszych kroków prawnych.

Działalność Centrum skupia się na 2 głównych sferach walki z szeroko pojętą korupcją: na zwalczaniu jej poprzez ściganie oraz na wielopłaszczyznowych działaniach prewencyjnych. Z tymi założeniami koresponduje struktura organizacyjna Centrum, bowiem jego 2 departamentami głównymi są: Departament Operacyjno-Śledczy oraz Departament Przeciwdziałania Korupcji. Nadzorują je 2 zastępcy dyrektora. Ponadto w ramach Centrum funkcjonują bezpośrednio podległe dyrektorowi: jego gabinet, Departamenty: Dochodzeń Sądowych, Ochrony, Logistyki, Kontroli i Inspekcji, Infrastruktury Operacyjnej oraz Biuro Zwalczania Prania Pieniędzy. Centrum posiada 2 oddziały terenowe odpowiedzialne za północną i południową część kraju.

Siedziba Centrum mieści się w Kiszyniowie, stolicy Mołdowy.

Centrul Național Anticorupție

do góry