Nawigacja

na świecie

SINGAPUR - Corrupt Practices Investigation Bureau

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) – Biuro ds. Ścigania Praktyk Korupcyjnych jest niezależnym organem, który ma na celu badanie i zapobieganie korupcji w sektorze prywatnym i publicznym Singapuru. Zostało ustanowione w 1952 r. na mocy ustawy o zapobieganiu korupcji (Prevention of Corruption Act).

Na czele Biura stoi dyrektor, odpowiedzialny bezpośrednio przed premierem.

Rolą Biura jest zagwarantowanie spójności służby publicznej oraz propagowanie transakcji finansowych wolnych od korupcji w sektorze prywatnym. Zobowiązane jest także do kontroli, czy urzędnicy państwowi nie dokonują nadużyć, w przypadku nadużyć zaś – do zgłoszenia ich odpowiednim organom administracji w celu podjęcia adekwatnych kroków dyscyplinarnych. Chociaż podstawowym zadaniem Biura jest zwalczanie przypadków korupcji, do czego zobowiązała je ustawa, ma ono prawo przeprowadzać dochodzenia w sprawie każdego innego przestępstwa, które wyjdzie na jaw w trakcie śledztwa dotyczącego korupcji.

Poza zwalczaniem przypadków korupcji, CPIB podejmuje działania prewencyjne poprzez przyglądanie się pracy i obowiązującym procedurom w działach administracji, szczególnie narażonych na korupcję. Ma to na celu zidentyfikowanie luk prawnych w systemie, które mogłyby prowadzić do korupcji i nadużyć, a w konsekwencji zarekomendowanie środków zaradczo--naprawczych odpowiednim władzom zwierzchnim. Regularnie prowadzone są również seminaria i wykłady dla urzędników administracji publicznej (zwłaszcza mających do czynienia z petentami) na temat czyhających na nich pułapek i unikania korupcji.

CPIB podzielone jest na 2 departamenty:

  1. Departament Operacyjny – wykonuje główne funkcje Biura, prowadząc dochodzenia w zakresie przestępstw ustawowo określonych; posiada 4 wydziały śledcze, z których jeden to elitarny Odział Śledztw Specjalnych, w którego gestii leżą poważniejsze i bardziej skomplikowane sprawy; po zakończeniu dochodzenia akta sprawy przedstawiane są prokuraturze, bez której pisemnej zgody żadne postępowanie nie może zostać wszczęte; materiał dowodowy zebrany w trakcie dochodzenia wszczętego przeciw urzędnikom administracji publicznej, który nie pozwala na przedstawienie aktu oskarżenia, za zgodą prokuratury przekazywany jest naczelnikowi właściwego departamentu w celu pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej; w ramach departamentu funkcjonuje także Wydział, który zbiera i analizuje informacje na potrzeby dochodzeń prowadzonych przez departament;
  2. Departament Administracyjny i Wsparcia Specjalistycznego – poza udzielaniem wsparcia typowo administracyjnego (np. zaopatrzenie, prowadzenie ewidencji i rejestrów) oraz z zakresu szeroko rozumianej komputeryzacji, prowadzi także przeciwdziałanie i audyt; rewiduje procedury pracy obowiązujące w działach administracji szczególnie zagrożonych korupcją, a następnie proponuje wdrożenie konkretnych środków prewencyjno-naprawczych.

Corrupt Practices Investigation Bureau

do góry