Nawigacja

na świecie

TANZANIA-Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa

W Tanzanii przed 1975 r. zadanie walki z korupcją było realizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu podlegał Departament Policji. W 1974 r. znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu korupcji z 1971 r. Jeden z elementów nowelizacji przewidywał ustanowienie pierwszej w kraju instytucji antykorupcyjnej.

W dniu 1 lipca 2007 r. weszła w życie kolejna nowelizacja – ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu korupcji. Na jej mocy tanzańska instytucja antykorupcyjna, aktualnie działająca pod nazwą Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU) – Biuro Zapobiegania i Zwalczania Korupcji – uzyskało swój obecny kształt i kompetencje.

Biuro w swojej pracy stosuje trójpłaszczyznowe podejście – łączy ściganie przestępczości korupcyjnej z jej zapobieganiem oraz działalnością edukacyjną. Ustawa nakłada na tę instytucję następujące obowiązki:

  • analizowanie działalności instytucji administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w celu identyfikacji potencjalnych luk w obowiązujących regulacjach, by ograniczyć ryzyko korupcji i zwiększyć przejrzystość ich funkcjonowania;
  • prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych oraz – na polecenie Prokuratora Generalnego – czynności procesowych wobec przestępstw wymienionych w ustawie i innych naruszeń prawa pozostających w związku z przestępczością korupcyjną;
  • doradzanie rządowi, organizacjom pozarządowym oraz sektorowi prywatnemu w sprawie skutecznych środków zapobiegania korupcji oraz rewizja funkcjonujących procedur;
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w walce z korupcją.

Instytucja początkowo podlegała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, z czasem jednak, by ugruntować jej niezależność, przeniesiono ją pod nadzór kancelarii prezydenta, jednak w wykonywaniu swoich funkcji TAKUKURU pozostaje niezależne.

Na czele Biura stoi Dyrektor Generalny. On i jego zastępca są nominowani przez prezydenta. Na strukturę organizacyjną Biura składają się 4 departamenty (na czele z dyrektorami), wydział finansów, wydział audytu oraz sekretariat.

Departament dochodzeniowo-śledczy odbiera wszelkie sygnały o zaistnieniu korupcji i przeprowadza w tej kwestii dochodzenia wobec funkcjonariuszy publicznych oraz osób działających w sektorze prywatnym, a po ich zakończeniu rozpoczyna czynności procesowe. Ponadto monitoruje zmiany opinii społecznejna temat korupcji, służy pomocą prawną Biuru oraz nadzoruje użycie specjalistycznego sprzętu.

Departament badań, kontroli i statystyk poszukuje luk w systemie stwarzających okazję do korupcji, przygląda się w celach kontrolnych majątkowi zgromadzonemu przez urzędników publicznych, członków partii politycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego. W gestii departamentu leży także formułowanie propozycji działań prowadzących do zapobiegania korupcji, monitorowanie rozwiązań wprowadzonych w innych państwach i możliwych do przeniesienia na rodzimy grunt oraz prowadzenie bazy danych i archiwum.

Departament edukacji społecznej przede wszystkim prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną, dba o dobre stosunki ze społeczeństwem i organizacjami pozarządowymi, buduje poparcie dla działań antykorupcyjnych, koordynuje przepływ informacji wewnątrz Biura oraz między Biurem a środowiskiem zewnętrznym. Poza tym spełnia funkcję biblioteki gromadzącej wszelkie dokumenty i publikacje na temat korupcji oraz planuje i przygotowuje długofalowe działania antykorupcyjne.

Departament administracji i kadr planuje coroczny budżet Biura, zajmuje się rekrutacją i kwestiami personalnymi oraz organizuje i przeprowadza niezbędne szkolenia.

Kompetencje TAKUKURU rozciągają się na kontynentalną część Tanzanii.

Siedziba Biura znajduje się w mieście Dar es Salaam. Poza centralą Biuro dysponuje 24 oddziałami regionalnymi.


Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa

do góry