Nawigacja

w Polsce

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest instytucją rządową, działającą na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Odpowiada, na mocy obowiązującego prawa, za wewnętrzne bezpieczeństwo Polski.

Do zadań ABW należą:

 1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności, w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa;
 2. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
 1. szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo  państwa,
 2. godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
 3. korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności  gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,
 4. w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
 5. nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym,
 6. przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm. jeżeli pozostają w związku z przestępstwami, o których mowa w lit. a–e oraz ściganie ich sprawców;
 7. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub  systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów,  instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust.7pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
 8. ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 2;
 9. realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną  informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych;
 10. uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego;
 11. podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Osłona antykorupcyjna

Podczas posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych 8 maja 2008 r. Prezes Rady Ministrów  polecił   szefom   służb  specjalnych   stworzyć   system  osłony  antykorupcyjnej procesów prywatyzacji   i   zamówień   publicznych.   Projekt   ten,   określany jako   Tarcza Antykorupcyjna (obecnie Osłona Antykorupcyjna), nie miał sformalizowanego charakteru związanego z wyznaczaniem poszczególnym służbom konkretnych zadań do wykonania.

Niemniej jednak,   działania  służb  koordynowane  były   w  toku   roboczych  konsultacji  z Sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Jackiem Cichockim i realizowane przez każdą ze służb w ramach ich kompetencji ustawowych.

Osłoną antykorupcyjna objęto - w myśl polecenia Prezesa Rady Ministrów - prywatyzację spółek Skarbu Państwa wytypowanych w oparciu o plan prywatyzacji na lata 2008 - 2011 oraz zamówienia publiczne realizowane w dziesięciu resortach. W związku z tym ABW monitorowała 82 postępowania prywatyzacyjne oraz 143 zamówienia publiczne.

W maju 2010 r. do ABW wpłynęły z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazy 48 spółek Skarbu Państwa o największym znaczeniu dla prywatyzacji w 2010 r. oraz 128 najistotniejszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uzupełnione w czerwcu o kolejne 2 zamówienia. W marcu 2012 r., zgodnie ze wskazaniami Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego, osłoną objętych zostało 26 przedsięwzięć i podmiotów. Obecnie ich liczba wzrosła do 36. W związku z funkcjonowaniem osłony antykorupcyjnej w 2014 r. ABW prowadziła 14 postępowań przygotowawczych, w których zarzuty przedstawiono 62 podejrzanym. Agencja dokonała także sprawdzeń 111 osób - kandydatów na ważne urzędy państwowe lub do władz spółek Skarbu Państwa oraz prowadziła postępowania sprawdzające przed wydaniem 1477 poświadczeń bezpieczeństwa - działania te stanowią istotny element profilaktyki antykorupcyjnej. ABW prowadzi także program profilaktyki kontrwywiadowczej obejmujący cykl szkoleń adresowanych do urzędników administracji samorządowej i rządowej oraz osób z instytucji i podmiotów gospodarczych o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. W większości przypadków program szkoleń, oprócz zagadnień stricte kontrwywiadowczych, zawiera także elementy dotyczące zapobiegania terroryzmowi oraz profilaktyki antykorupcyjnej.

ABW

do góry