Nawigacja

na świecie

WLK. BRYTANIA - Serious Organised Crime Agency

Serious Organised Crime Agency (SOCA) – Agencja ds. Zwalczania Poważnej Przestępczości Zorganizowanej jest urzędem publicznym, finansowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jednak od niego niezależnym. Agencja została utworzona 1 kwietnia 2006 r. ustawą o Agencji do spraw Poważnej Przestępczości Zorganizowanej i Policji z 2005 r. (Serious Organised Crime and Police Act 2005 -SOCPA).

SOCA jest instytucją o podłożu wywiadowczym z uprawnieniami egzekwowania prawa oraz obowiązkami ograniczania szkód. Szkoda w tym kontekście oznacza szkodę wyrządzoną osobie i społeczeństwu jako efekt przestępczości zorganizowanej.

Minister spraw wewnętrznych może określić strategiczne priorytety działań SOCA i ocenić ich realizację, a w określonym zakresie, włącznie z ustaleniem sposobu wykonywania swoich statutowych funkcji oraz ustaleniem środków działania, może dokonać tego sama Agencja.

Pracami instytucji kieruje Zarząd, z większością nieetatowych członków, który jest odpowiedzialny za wypełnianie statutowych obowiązków Agencji, jak i wypełnianie priorytetów ustalonych przez ministra spraw wewnętrznych.

Najważniejszym celem działalności Agencji jest walka z najbardziej szkodliwą przestępczością -handlem narkotykami klasy A, zorganizowaną przestępczością imigracyjną oraz oszustwami.

SOCA podejmuje wysiłki w celu zwalczania również innej przestępczości zorganizowanej, takiej jak oszustwa popełniane przeciwko osobom oraz sektorowi prywatnemu, przestępczości zaawansowanej technologii, fałszerstw, używania broni palnej oraz poważnych kradzieży.

Siedziba Agencji znajduje się w Londynie.

 

Źródło: http://www.soca.gov.uk

do góry