Nawigacja

na świecie

USA - Inspector General

W celu zwiększenia efektywności administracji oraz zapobiegania i wykrywania nadużyć w amerykańskich agencjach rządowych powstał urząd Inspektora Generalnego – Inspector General (IG).

Rolą Inspektora Generalnego, zgodnie z ustawą z 1978 r. (Inspector General Act of 1978) jest prowadzenie niezależnych i obiektywnych kontroli, dochodzeń i inspekcji w celu zapobiegania marnotrawstwu, defraudacji i nadużyciom, wspomagania efektywności i wydajności w gospodarce, ocena projektów legislacyjnych i informowanie Kongresu o bieżących sprawach.

Inspektorzy na szczeblu departamentów i głównych wydziałów w Urzędzie Inspektora Generalnego są nominowani przez prezydenta za zgodą senatu i jedynie przez prezydenta mogą być pozbawieni sprawowanej godności. Szefowie agencji wyznaczają i mogą odwołać inspektorów przy przedstawicielstwach rządu. Obie izby Kongresu muszą zostać poinformowane o przypadkach usunięcia inspektora przez prezydenta lub szefa agencji.

Mimo że inspektorzy działają pod nadzorem szefa agencji, mają zagwarantowaną niezależność i szef agencji nie może powstrzymać ich od przeprowadzenia kontroli lub dochodzenia bądź im zakazać takich działań.

Inspektorzy mają bezpośredni dostęp do bazy danych i informacji agencji oraz zagwarantowany nieutrudniony kontakt z szefem agencji. Mogą również przeprowadzić dochodzenie i sporządzić raport (z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi bezpieczeństwa) w takim zakresie, jaki uznają za stosowny, żądać udostępnienia informacji i dokumentów spoza agencji, odbierać zeznania składane pod przysięgą, zatrudniać i nadzorować pracowników.

Inspektorzy są nadzorowani przez szefa agencji. Oskarżenia o nienależyte wypełnianie obowiązków są kierowane do Komitetu Spójności przy Prezydenckiej Radzie Spójności i Efektywności (Integrity Committee of the President's Council on Integrity and Efficiency – PCIE).

Siedziby większości biur inspektorów generalnych znajdują się w Waszyngtonie.

 

Źródło: http://www.usaid.gov/oig

do góry