Nawigacja

na świecie

NIEMCY - Bundeskriminalamt

Bundeskriminalamt (BKA), czyli Federalny Urząd Śledczy, jest instytucją policyjną działającą na szczeblu krajowym, podległą bezpośrednio Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Jego podstawowym zadaniem jest walka z przestępczością zorganizowaną lub o szczególnym znaczeniu dla interesu państwa, jak terroryzm czy przemyt narkotyków.

W związku z tym, iż w poszczególnych landach Niemiec działalność policyjna leży w gestii policji danego landu, BKA może włączyć się do działania tylko na prośbę lokalnych służb, federalnego MSW lub gdy wymagają tego inne względy, jak szczególna złożoność sprawy. Z drugiej strony Urząd koordynuje walkę z przestępczością prowadzoną przez poszczególne landy oraz międzynarodową współpracę niemieckich służb policyjnych z partnerami zewnętrznymi. BKA pełni ponadto funkcje rozpoznawczo-analityczne, jako że gromadzi i przetwarza informacje pochodzące z wywiadu kryminalnego. Zobowiązany jest następnie bezzwłocznie poinformować odpowiednie organy o swoich ustaleniach.

Urząd został powołany do życia 15 marca 1951 r. Jego kompetencje i funkcjonowanie reguluje ustawa o Federalnym Urzędzie Śledczym oraz o współpracy państwa z landami w sprawach kryminalnych z sierpnia 1997 r. Na czele Urzędu stoi prezydent oraz jego 2 zastępców.

Na strukturę Urzędu składają się następujące departamenty:

• ST

bezpieczeństwa państwa,

• SO

przestępczości zorganizowanej,

• SG

ochrony (odpowiednik polskiego Biura Ochrony Rządu),

• ZD

kryminalistyczny,

• KT

Instytut Techniki Kryminalistycznej,

• KI

Instytut Kryminalistyki,

• IT

teleinformatyki,

• IK

koordynacji międzynarodowej,

• ZV

zabezpieczenia (kadry i logistyka).

W 1996 r. w strukturach BKA utworzono sekcję do walki z przestępczością o charakterze korupcyjnym – SO 31. Działa ona w strukturze departamentu przestępczości zorganizowanej, a podlega Wydziałowi Przestępczości Gospodarczo-Finansowej.

Głównymi jego kompetencjami są działania analityczne w sferze korupcyjnej, przez co rozumie się gromadzenie, badanie oraz kontrolę przepływu informacji dotyczących zagrożeń korupcyjnych. Tą drogą Urząd wypełnia ustawowe obowiązki koordynacyjne i służy jako centrum informacji na temat korupcji dla instytucji policyjnych działających na terenie Niemiec.

Siedziba BKA mieści się w Wiesbaden, ponadto posiada ono 3 delegatury w Berlinie, Bonn oraz Meckenheim. Jego personel liczy około 5,2 tysiąca osób.

 

Źródła:  http://www.bka.de;European Partners Against Corruption Contact Catalogue. Police Oversight Bodies and Anti-Corruption Authorities, EU and Council of Europe countries, EPAC Secretariat,BMI/BIA, Austria, Wiedeń 2009, s. 35, 97.

do góry