Nawigacja

na świecie

ALBANIA - Kontrolli i Lartë i Shtetit

Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) – Najwyższa Izba Audytorska jest głównym ciałem kontrolnym w zakresie finansów i gospodarki w Albanii. Została powołana do życia mocą ustawy o Najwyższej Izbie Audytorskiej
z dnia 23 grudnia 1997 roku. W wykonywaniu swoich kompetencji jest podporządkowana jedynie konstytucji i obowiązującemu prawu. KLSH jest niezależną instytucją audytorską świadczącą, dzięki wynikom przeprowadzonego nadzoru, pomoc władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Głównymi celami KLSH są: należyte i efektywne gospodarowanie funduszami publicznymi, rozwój solidnego zarządzania pieniędzmi pochodzącymi z budżetu oraz kontrola właściwego wykonywania zadań administracyjnych. Ponadto Izba udziela informacji władzom państwowym oraz komunikuje się ze społeczeństwem za pośrednictwem publikowanych raportów.

Izba, z mocy prawa, kontroluje:

  • działalność gospodarczą i finansową instytucji państwowych oraz innych państwowych osób prawnych;
  • wykorzystanie i ochronę przez administrację centralną oraz lokalną funduszy pochodzących z budżetu państwa;
  • działalność gospodarczą osób prawnych, w których skarb państwa posiada ponad połowę udziałów bądź, gdy jest on gwarantem zaciągniętych przez nie pożyczek, wyemitowanych obligacji;
  • partie polityczne oraz inne organizacje pod kątem udzielonych im dotacji z budżetu;
  • organy Najwyższej Izby Audytorskiej;
  • inne ciała zdefiniowane w oddzielnych ustawach.

KLSH może udzielać rad i rekomendacji dotyczących zarządzania i kontroli wewnętrznej. Prezentuje swoje opinie i stanowisko w kwestii poprawy prawa w obszarach swojej działalności.

Siedziba KLSH mieści się w Tiranie.

 

Źródło: http://www.klsh.org.al

do góry