Nawigacja

Instytucje zaangażowane

European Healthcare Fraud and Corruption Network

 

Opublikowano 15.10.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

 

Europejska Sieć na rzecz Przeciwdziałania Oszustwom i Korupcji w Ochronie Zdrowia (European Healthcare Fraud and Corruption Network EHFCN) powstała w 2005 roku, aby koordynować i usprawniać walkę z defraudacją i korupcją w Europie. Bazą dla jej powołania jest Europejska Deklaracja Przeciwdziałania Defraudacji i Korupcji w Służbie Zdrowia uzgodniona na konferencji w Londynie w październiku 2004 roku. EHFCN jest jedyną organizacją działającą na tym polu w Europie.

W 2002 roku Antydefraudacyjny Oddział narodowej Służby Zdrowia w Anglii i Walii zaczął poszukiwać innych europejskich instytucji, które zajmowałyby się przeciwdziałaniem lub zwalczaniem tego zjawiska w ich sektorze zdrowotnym z zamiarem ustanowienia współpracy umożliwiającej wymianę informacji. Wkrótce okazało się, że nawet jeśli państwa zauważały w tej sferze problem korupcji, to brakowało jednolitego, krajowego podejścia do walki z nim, jednolitej metodologii pozwalającej na zmierzenie i analizę zjawiska oraz kanałów umożliwiających wymianę doświadczeń. W konsekwencji nawiązano współpracę pomiędzy 6 instytucjami, która doprowadziła do londyńskiej konferencji.

Jej podstawowym celem jest zmniejszenie skali zjawiska defraudacji funduszy i korupcji w służbie zdrowia w Europie, jako że pochłaniają one znaczną część z 1 biliona euro poświęcanych na ten cel w Europie. Szacuje się, że przepada ok. 10 % tych wydatków. Instytucje członkowskie poprzez ścisłą wzajemną współpracę dążą do ustanowienia w państwach europejskich wolnych od groźby malwersacji systemów opieki zdrowotnej, aby w ten sposób uchronione fundusze można było przeznaczyć na cele statutowe. W prezentowanym podejściu wyróżniono 4 obszary występowania korupcji i defraudacji: wśród pacjentów, personelu medycznego, w zarządzaniu oraz wśród dostawców.

Jest to organizacja typu non-profit finansowana poprzez składki członkowskie. EHFCN zajmuje się dostarczaniem informacji, odpowiednich narzędzi, szkoleń oraz innej pomocy przy zwalczaniu wspomnianych patologii. Ponadto stanowi forum umożliwiające wzajemną wymianę informacji oraz doświadczeń, dzięki czemu możliwe jest formułowanie całościowych strategii wymierzonych w patologię korupcji. Zaangażowana jest również w przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia świadomości społecznej oraz budowy kultury braku tolerancji dla korupcji. Członkami Sieci są instytucje działające w obszarze służby zdrowia lub zwalczania defraudacji i korupcji w państwach europejskich.

Na czele Sieci stoi 5-osobowy Komitet Wykonawczy, który nadzoruje pracę poszczególnych podkomitetów skupiających się na pracach zmierzających do realizacji określonych celów uzgodnionych w Deklaracji.

Siedzibą Sieci jest Bruksela. Z polskiej strony w Sieci uczestniczy Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

European Healthcare Fraud and Corruption Network

do góry