Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Ministerstwo Zdrowia

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia został powołany na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 roku. Składa się on z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz ekspertów zapraszanych przez przewodniczącego Zespołu w zależności od doraźnych potrzeb. Z inicjatywy Zespołu w każdej komórce organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia powołano koordynatorów działań antykorupcyjnych.

Zadania Zespołu:

 

  1. identyfikacja obszarów i form występowania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia,
  2. przedstawianie propozycji działań antykorupcyjnych i przeciwdziałania oszustwom w ochronie zdrowia w ramach Strategii Antykorupcyjnej,
  3. przedstawianie propozycji działań w zakresie kampanii informacyjnej na temat walki z korupcją w ochronie zdrowia,
  4. przedstawianie propozycji działań w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

 

Zespół prowadzi działalność analityczną polegająca między innymi na weryfikowaniu doniesień medialnych na temat działań antykorupcyjnych opracowywanych w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg MZ. Wyniki tej pracy pomagają w określeniu potencjalnych obszarów zagrożonych korupcją w służbie zdrowia. Powołany Zespół podejmuje się również weryfikacji kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia, przygotowywania opracowań dotyczących informacji dotyczących nieprawidłowości występujących przy rozliczaniu świadczeń zdrowotnych i leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Określa też potencjalne formy i obszary występowania oszustw i korupcji w służbie zdrowia.

W zakresie współpracy międzyresortowej, Zespół współpracuje z instytucjami zajmującymi się problematyką wykrywania i zwalczania oszustw i korupcji, w tym MSWiA, Ministerstwem Sprawiedliwości, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Urzędem Zamówień Publicznych, Fundacją Batorego czy Transparency International Polska.

Zespół, w zakresie współpracy międzynarodowej, współpracuje z Europejską Siecią ds. Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia. Jej zadaniem jest opracowywanie i prowadzenie wspólnych programów szkolenia i podwyższania kwalifikacji dla podmiotów zaangażowanych w zwalczanie korupcji w systemie służby zdrowia.

Z inicjatywy Zespołu powstała zakładka Przeciwdziałanie korupcji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, poświęcona problematyce oszustw i korupcji w ochronie zdrowia.

 

do góry