Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON)

Rolę i miejsce sił zbrojnych określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Idee ogólne, prawa i powinności obywatelskie związane z obronnością umiejscowione są w poszczególnych rozdziałach jako istotne elementy ustroju, funkcjonowania władz publicznych oraz prawnej i finansowej struktury państwa.

W art. 26 Konstytucji RP stwierdza się, że:

"1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli".

Zwierzchnikiem armii jest prezydent. Zgodnie z Konstytucją podstawowe kompetencje wykonawcze związane z kierowaniem strukturami obronności znajdują się w gestii Rady Ministrów i ministra obrony narodowej, który z całym rządem ponosi odpowiedzialność przed parlamentem. Parlament ma pełną kontrolę nad finansami wojska, objętymi budżetem państwa.

Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje kompleksowy program antykorupcyjny. Wynika on z faktu budowania przejrzystości w sektorze obronnym, zapobiegając tym samym złej alokacji środków, obniżeniu jakości posiadanego uzbrojenia czy sprzętu wojskowego i ograniczeniu zdolności operacyjnych państw członkowskich NATO. Realizacją programu antykorupcyjnego w MON zajmuje się Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych.

W ramach przeciwdziałania zjawisku korupcji w sektorze obronnym Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę o współpracy ze stowarzyszeniem Transparency International Polska. Dodatkowo w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej współpracy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości korupcyjnej Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Jan Żukowski oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Minister Mariusz Kamiński podpisali porozumienie o współpracy. Ma ona opierać się na wymianie pozyskanych informacji o przygotowywaniu, usiłowaniu i dokonywaniu przestępstw, prowadzeniu czynności w ramach wspólnie powoływanych grup operacyjno-procesowych, wzajemnym udzielaniu pomocy, zarówno w dziedzinie pracy operacyjno-rozpoznawczej,  jak i dochodzeniowo-śledczej. Ponadto podpisane porozumienie inicjuje wspólną realizację czynności analitycznych oraz związanych z weryfikacją oświadczeń majątkowych. Podpisane porozumienie umożliwia również wzajemne wykorzystanie pomieszczeń służbowych, sprzętu oraz środków transportowych. Uregulowana została także kwestia prowadzenia wspólnych szkoleń oraz wzajemnego korzystania z bazy dydaktycznej, jak również kadry instruktorskiej, co  przyczyni się do podniesienia poziomu merytorycznego funkcjonariuszy obu formacji.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej

do góry