Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Fundacja im. Stefana Batorego

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Założycielem Fundacji jest George Soros, amerykański finansista i filantrop, który zainicjował powstanie całej sieci fundacji, działających obecnie w 31 krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej, w Republice Południowej Afryki, Gwatemali, na Haiti oraz w Stanach Zjednoczonych. Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z Open Society Institute, założonego i sponsorowanego przez George'a Sorosa, a także z innych, zagranicznych i polskich, źródeł.

  

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

  • wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego
  • propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa
  • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.

 

  

W swojej działalności Fundacja:

  • jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych;
  • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków;
  • odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje takie przedsięwzięcia i idee, które są jeszcze słabo obecne w naszym życiu społecznym;
  • przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.

  

Podstawową metodą działania Fundacji jest działalność grantodawcza prowadzona w ramach kilkunastu programów dotacyjnych zajmujących się rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem środków finansowych na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe oraz monitorowaniem sposobu i efektów ich wykorzystania.

  


Fundacja prowadzi też działania operacyjne: organizuje konferencje i debaty, wizyty studyjne i szkolenia, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych. Jednym z programów operacyjnych fundacji jest Program Przeciw Korupcji. Jego celem jest doprowadzenie do zmniejszenia skali zjawisk korupcyjnych w Polsce poprzez zmianę nastawienia obywateli do korupcji w życiu codziennym, wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych zapewniających przejrzystość procesów decyzyjnych i wywieranie stałego nacisku na przestrzeganie przez władze przepisów antykorupcyjnych i standardów etycznych.

 

 
Prace programu zainicjowała w 2000 roku kampania edukacyjna, przeprowadzona pod hasłem KorupcJa. Nie musisz dawać, nie musisz brać w tym udziału. Fundacja chciała w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na plagę korupcji. Obecnie działania Programu koncentrują się wokół monitorowania władz przede wszystkim szczebla krajowego, diagnozowania mechanizmów korupcyjnych w konkretnych dziedzinach i grupach zawodowych oraz budowania społecznego ruchu na rzecz przejrzystości w życiu publicznym.

 
Więcej informacji na temat realizowanych przez program projektów można znaleźć na stronie www.batory.org.pl/korupcja

 

  

Fundacja im. Stefana Batorego

do góry